ارسال اين مطلب به دوستان

(( چـرا طالبـان بـه رهبـر القاعده پنـاه داد؟/ آیـا داعش در افغانستـان و پاکستـان قدرت می‌گیـرد؟ )) 
0