تاریخ انتشار :شنبه ۲۹ حمل ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۲۴
کد مطلب : 6994
رسالت رسانه‌ها حقیقت‌گویی است / غفور صدیقی
یکی ازخصوصیات وسایل نشراتی حقیقت گویی است ، بدین معنی که رسانه هابایست یک مشکل ویک وضعیت را همه جانبه بررسی نمایند ، نه این که فقط درجستجوی فاکت های منفی باشند.
  یکی ازخصوصیات وسایل  نشراتی حقیقت گویی است ، بدین معنی که رسانه هابایست یک مشکل ویک وضعیت را همه جانبه بررسی نمایند ، نه این که فقط درجستجوی فاکت های منفی باشند. طوری که به مشاهده می رسد درروزنامه های کشورما بعضاً مطالبی به نشرمی رسد که نه تنها مردم را سراسیمه می کند ، بلکه رسالت مطبوعاتی شان را نادیده گرفته به نفع استخبارات خارجی ومخالفین نشرات می کنند و آن هم مطالب کاذب وغیرواقعی را انعکاس می دهند.
       کشورما که اکنون درفصل جدیدی ازتاریخ پربارخویش قدم نهاده وهمه جا پروسه کار، بازسازی ، نوسازی وتوسعه اقتصادی جریان دارد هیچ گاه منعکس نگردیده است ویاهم به شکل بسیارکمرنگ انعکاس داده شده است. چنانچه می توانیم ازمواردی چون سکتورهای خصوصی ، بازسازی شاهراه ها ، سرک های حلقوی درسطح کشورو جلب وجذب میلیون ها شاگرد درموسسات تعلیمی وازهمه مهمترشرکت وسهم گیری مستقیم مردم دراخذ کارت های رای دهی دوره دوم ریاست جمهوری ازدستاوردهای مهم دولت اسلامی بشمارمی رود که همه  وهمه نشانه های بارزانکشافات سیاسی ، اجتماعی واقتصادی درسطح کشورمیباشد.
       وسایل نشراتی بویژه تلویزیونها بعضاً دربرخورد با دولت روحیه جدی انتقادی داشته اخبارومطالب آنها برای کسانی که درافغانستان حضورندارند تصاویرمنفی را ارائه میکنند  وچنین پنداشته میشود که درافغانستان جزجنگ ، خونریزی و فساد اداری حتی بو ونشانه ای اززندگی انسانی وجود ندارد که این صدمه ایست به حیثیت واتوریته کشورما افغانستان.
       ایجاب می کند که وسایل ارتباط همگانی با درنظرداشت حفظ افغانیت رسالت خویش را با امانت داری وبدون هیچگونه موضع گیری به انجام برسانند، زیرا وسایل ارتباط جمعی یگانه وسیله تبلیغی جهت روشن نمودن اذهان عامه ، سازماندهی وسوق افکارعامه بوده که میتواند به عنوان یک قوه موثربه مخاطبین نفوذ کند. اگراین عوامل به هدف مثبت باشد امید آن میرود که خشونت جایش را به محبت وانسان دوستی بدهد طوریکه مردم ما آگاهی دارند امروزکشورما ازنظروسایل ارتباطی بایک بحران جدی مواجه است که یکی ازنمونه های آن پخش ونشرآهنگهای رنگارنگ فلم های مبتذل که بصورت کل با فرهنگ ما بیگانه است مداوی درد ا ین جامعه نمیباشد. کشورهای که به رشد اقتصادی واجمتاعی رسیده اند، مطبوعات به مثابه رکن چهارم دربسررسانیدن اهداف دولت ها عمل نموده اند ونگذاشته اند که شخصیت ها سازمانها وموسسات از قوانین نافذه دولت عدول نموده و به منافع ملی آنها زیان رساند. خوب را خوب گفته اند ، بد اندیشان را برحذرداشته وبه مردم آگاهی داده اند تا در راستای منافع ملی متحد و یکپارچه به پیش روند.
       کشور عزیز ما افغانستان در یک حالت بحرانی به مثابه کشتی طوفان زده ای قراردارد که اگراین مردم بخود نیایند یکدیگررا درک نکنند ازاستقلال ، تمامیت ارضی وحاکمیت دولتی شان دفاع نکنند خدای ناخواسته عواقب آن غیرقابل پیش بینی خواهد بود واین عمده ترین اهداف انسانی تبلیغاتی رسانه ها بوده که متأسفانه آن را نادیده گرفته اند. کشت ، ترافیک و قاچاق مواد مخدر، حفریات غیرقانونی آثارباستانی  که دستان خارجی درآن دخیل است وانجام فعالیت های تروریستی وانتحاری باحمایت کشورهای همسایه، جلوگیری ازبازسازی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی این کشور توسط دشمنان شناخته شده این ملت مظلوم ، رشد فساد اداری ، مافیای زمین، دامن زدن به تعصبات قومی، لسانی، منطقوی، قوماندان سالاری ، نبود امنیت وقانونیت، همه وهمه موارد چالش های است که بود ونبود این کشورواین ملت را تهدید می کند که درچنین شرایط نقش مطبوعات ومطبوعاتیان رسالتمند خیلی ها با ارزش بوده و به مثابه زبان اکثریت قاطع مردم باید دروحدت وهمبستگی ملی ، جلوگیری ازفعالیتهای تروریستی، تقویه نیروهای امنیتی ودفاعی برملا ساختن چهره های مافیایی ، متعصبین ، زورگویان وستم پیشه گان وافشای دسایس، توطئه ها ، سیاست های ضد انسانی دشمنان تاریخی مردم ما نقش ورسالت خویشرا با کمال مطلوب ادا نمایند.
     
https://www.payam-aftab.com/vdcj.hemfuqehxsfzu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0