ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعزام نیروی متخصص یا اشغال نرم افغانستان؟ ))