پایگاه خبری پیام آفتاب 23 دلو 1389 ساعت 6:54 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/13708/رقص-دوره-نورالله-وثوق -------------------------------------------------- عنوان : رقص دوره ای/ نورالله وثوق -------------------------------------------------- متن : رقص دوره ای ...... پایگاه ولو تاناکجاها غرقِ آهیم به شیرینی به هر تلخی پناهیم سفر در قله ي آسودگی چیست خطر را تا بخواهی پایگاهیم ......... سنگین نگاهان چه می گیری سراغ جاده اینجا معطل تا به کی استاده اینجا به زیرِ بارِ این سنگین نگاهان اتوبان ها ز پا افتاده اینجا ........... صدای روشن چه دیدی این همه نادیده ها را غلامانِ دری از بن خطا را صدای روشن این تیرگی ها کشانده در کدامین جاده ما را ......... طوفانِ سونامی برنگی پای در کفشِ حیا کن ز نیرنگ و جدل دل را رها کن مشو همدستِ طوفانِ سونامی کمی فکری به حالِ غنچه ها کن ........ نومسافر چرا گم کرده ای جاده ره را نمی بینی سرافرازی چه را نگفتی بر سرِ این نومسافر چه کس آورده این روز سیه را ....... غرقِ سراب تباهی و تباهی و تباهی سحرخم کرده سر پیشِ سیاهی درین ظلمت سرا غرقِ سرابیم دریغ از قول باران های واهی ------- لبانِ پستگی رها کن نغمه ي وابستگی را بنه برهم لبانِ پستگی را سخنگوی نهاد آرزو شو روانی کن روانِ خستگی را ....... جاده های سنگ تپیدن در صدای جنگ از چیست دروغین طرفه های ننگ از چیست به زیر پای سرگردانت ای گیج سپردن جاده های سنگ از چیست ...... رقصِ دوره ای نواها را اگرچه بوی خامی است به رقصِ دوره ای ما سلامی است میانِ پرده ي این تازه کاران مقامِ نغمه ي قولِ غلامی است ........ غروب غرب به گرداب تحیر غرق تاچند زدن هر لحظه بر فرق تاچند غریوِ هر غروبی را شنیدن بریدن از صدای شرق تاچند .......... خیسِ خیس سراب است وز موجش خیسِ خیسیم میانِ او مثالِ فرشِ کیسیم به دریاها ز خالی بندی دل پیامِ آشنایی می نویسیم ........ عادتِ ماهانه به دوشِ ما سماجت بار گشته میان ما و دل دیوار گشته سماجت عادتِ ماهانه ماست ز بس این سرگشتگی تکرار گشته ........... نورالله وثوق 1389/11/20