پایگاه خبری پیام آفتاب 19 قوس 1392 ساعت 14:32 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/report/31104/دانلود-کتاب-نگاهی-مختصر-تاریخ-اقوام-افغانستان -------------------------------------------------- سيد محمد باقر مصباح‏زاده عنوان : دانلود کتاب/نگاهی مختصر به تاریخ اقوام افغانستان -------------------------------------------------- این کتاب در بر دارنده اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص اقوام افغانستان و پیشینه تاریخی آنها و نظریات گوناگون در خصوص منشأ این اقوام در افغانستان می‌باشد. متن : کتاب نگاهی مختصر به تاریخ اقوام افغانستان نوشته انجینیر/مهندس سیدمحمدباقر مصباح زادهدر 117 صفحه در سال جاری(1392 ش.) توسط انتشارات سعید در کابل به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب در بر دارنده اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص اقوام افغانستان و پیشینه تاریخی آنها و نظریات گوناگون در خصوص منشأ این اقوام در افغانستان می باشد. برای دانلود کتاب اینجا کلیک نمایید. علاقمندان می توانند با نگاهی به فهرست این کتاب اطلاعات مختصری در خصوص محتوای آن به دست آورند. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع .........................................................7 دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺒﺎر ﭘﺸﺘﻮ نﻫﺎ ..... 11 اﻟﻒ) ﻧﻈﺮﯾﻪي آرﯾﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎري ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ....................... 14 ب) ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻋﺮب ﺗﺒﺎري ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ............................. 20 ج) ﻧﻈﺮﯾﻪي اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗﺒﺎري ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ...................... 21 اﻟﻒ) ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ............................................... 23 ب) ﻣﻨﺎﺑﻊ اروﭘﺎﯾﯽ................................................... 25 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪي اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﺗﺒﺎر ﺑﻮدن ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ............ 34 ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻗﻮام اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ................. 35 ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ..................................................... 37 دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺒﺎر ﻫﺰار هﻫﺎ......... 39 اﻟﻒ) ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻣﻐﻮلﺗﺒﺎري ﻫﺰاره ﻫﺎ............................. 42 ب( ﻧﻈﺮﯾﻪي ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﻫﺰاره ﻫﺎ................................46 ج( ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮدن ﻧﮋاد ﻫﺰاره ﻫﺎ......................... 47 و( ﻧﻈﺮﯾﻪي آرﯾﺎﯾ ﯽﺗﺒﺎري ﻫﺰاره ﻫﺎ.............................. 51 ژﻧﺘﯿﮏ ﻫﺰار هﻫﺎ..................................................... 52 ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ...................................................... 53 دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺸﺘﻮ نﻫﺎ و ﻫﺰار هﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن....... 55 دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ ﻗﻮم ﭘﺸﺘﻮن (اﻓﻐﺎن).....................................59 دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ ﻗﻮم ﻫﺰاره.................................................. 64 دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺒﺎر ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﺎ، ﯾﻔﺘﻠﯽﻫﺎ و ﻏﻮري ﻫﺎ.... 71 1. ﮐﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎ........................................................ 73 اﻟﻒ) ﻧﻈﺮﯾﻪي آرﯾﺎﯾﯽﺗﺒﺎري ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﺎ......................... 74 ب) ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻣﻐﻮلﺗﺒﺎري ﮐﻮﺷﺎﻧ ﯽﻫﺎ............................. 83 2. ﯾﻔﺘﻠﯽﻫﺎ (ﻫﯿﺎﻃﻠﻪ)................................................84 3. ﻏﻮريﻫﺎ............................................................. 89 ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ.........................................................92 ﻣﻨﺎﺑﻊ ....................................................................93 ﻧﻤﺎﯾﻪ.................................................................... 99 شابک: قیمت: 80 تعداد صفحه: 117