پایگاه خبری پیام آفتاب 21 جدی 1399 ساعت 14:20 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/95239/عضو-اتحادیه-ی-حقوق-دانان-حکومت-تطبیق-قانون-اساسی-ناتوان-بوده -------------------------------------------------- عنوان : ​عضو اتحادیه‌ی حقوق‌دانان: حکومت در تطبیق قانون اساسی ناتوان بوده است -------------------------------------------------- عضو اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان، گفت که قانون اساسی افغانستان مورد دستبرد زیادی قرار گرفته و پس از تصویب و توشیح قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ تا اکنون، ۸۰ درصد از احکام آن به گونه‌ی کلی و ۲۰ درصد به‌صورت جزیی، نقض شده است. متن : عبدالوحید فرزه ای، عضو اتحادیه ی حقوق دانان افغانستان، گفت که قانون اساسی افغانستان مورد دستبرد زیادی قرار گرفته و پس از تصویب و توشیح قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ تا اکنون، ۸۰ درصد از احکام آن به گونه ی کلی و ۲۰ درصد به صورت جزیی، نقض شده است. عبدالوحید فرزه ای تأکید کرد: قانون اساسی مورد نقض قرار گرفته است، نقض احکام قانون اساسی نه تنها بر سلامت خود قانون اساسی، بلکه بر مردم افغانستان نیز زیان سنگینی وارد کرده است. وی تصریح کرد که مسایل سیاسی، سلیقه های شخصی و دستبرد قانون، سبب شده است که قانون اساسی در سال های پسین به شکل بی پیشنه ای نقض شود. عضو اتحادیه ی حقوق دانان افغانستان همچنین گفت که حکومت در تطبیق قانون اساسی ناتوان بوده است.