پایگاه خبری پیام آفتاب 9 سنبله 1395 ساعت 8:01 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/video/55123/حکومت-وحدت-ملی-شش-نفر-توده-مردم -------------------------------------------------- معاون نهاد سیاسی حرکت ملی افغانستان واحد: عنوان : حکومت وحدت ملی حکومت شش نفر بر توده مردم است! -------------------------------------------------- پیام آفتاب: محمد طاهرهاشمی، معاون نهاد سیاسی مدنی «حرکت ملی افغانستان واحد» معتقد است ساختار حکومت وحدت ملی از آنجایی که صرف بر اساس یک تفاهمنامه سیاسی شکل گرفته با مفهوم واقعی وحدت ملی مطابقت ندارد. متن : وی در مصاحبه اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب می افزاید حکومت وحدت ملی برمبنای یک تفاهمنامه سیاسی غیرحقوقی وغیرمنطقی ایجاد شده وبه نظام مردم سالاری درکشورصدمه وارد کرده است. هاشمی گفت: حکومت غیرقانونی و تحمیل شده برمردم افغانستان در دست شش نفرمی باشد که دیگران در آن سهمی ندارند. این شش نفر از تمام امتیازات دولت استفاده می کنند و توده مردم از مزایای دولتی محروم اند. وی درادامه می افزاید ازدو تیم متضاد با برنامه های متضاد حکومت وحدت ملی ساخته نمی شود. هاشمی باوردارد که حکومت وحدت ملی باید برمبنای قانون اساسی، رای و خواست مردم باشد در حالیکه حکومت وحدت ملی کنونی کشور چنین ویژگی را ندارد و خواست تمام مردم در آن لحاظ نشده است. وی علاوه کرد بهتر است حکومت فعلی افغانستان را حکومت دو جناح بنامیم نه حکومت وحدت ملی. هاشمی درپاسخ به سؤال مسئول اصلی بحران به وجود آمده درافغانستان کیست می گوید کسانی که حکومت غیرقانونی را به نام حکومت وحدت ملی بنیاد گذاشته اند مقصیر اصلی نا بسامانی کنونی درافغانستان می باشند. معاون نهاد سیاسی و مدنی حرکت ملی افغانستان واحد تأکید می کند تفاهمنامه سیاسی که میان دو تیم ایجاد شده یک متن بی نهایت ابتدایی است که نمی تواند مبنای حکومت قرار بگیرد. در افغانستان نظام سیاسی باید مطابق با شرایط ایجاد شود یکی از موارد اختلاف غنی و عبدالله که این روزها به اوج رسیده تشکیل لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی و تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست وزیری است و این خود مستلزم ایجاد یک نظام غیر ریاستی است. هاشمی در این مورد می گوید درافغانستان باید مطابق شرایط نظام ایجاد شود. وی می گوید باید خوبی های نظام ریاستی و نظام پارلمانی را ادغام و یک رژیم تازه نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ایجاد شود. معاون نهاد سیاسی و مدنی حرکت ملی افغانستان تأکید می کند مردم افغانستان فرهنگ رژیم پارلمانی را ندارد و این نظام نمی تواند درافغانستان نتیجه بدهد. هاشمی می افزاید غنی آروزمند یک رژیم ریاستی است و نمی خواهد قانون اساسی تعدیل شده و نظام ریاستی به نظام صدراتی تبدیل شود. وی تأکید می کند اگر نظام انتخاباتی اصلاح و قانون اساسی هم تعدیل شود نظام ریاستی به نظام صدراتی تبدیل می شود که درآن صورت صلاحیت رئیس جمهوری کم می شود و این هرگز مطلوب غنی و هم تیمی های او نیست. حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب در کابل