پایگاه خبری پیام آفتاب 12 اسد 1399 ساعت 14:59 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93621/رهایی-بخش -------------------------------------------------- ​برگی از دفتر کهن عنوان : رهایی‌بخش -------------------------------------------------- به نظر می‌رسد کهن‌ترین اشاره به «منجی موعود» در میان ادیان موجود را بتوان در کیش زرتشتی دید؛ آنجا که زرتشت در اواخر گاهان آرزومند ظهور «سوشیانس» است و اشتیاقش به آمدن او را بیان می‌کند؛ اما دربارهٔ ویژگی‌های روزگار منتهی به او، ظاهراً چیزی در اوستای کنونی نمی‌توان یافت. متن : به نظر می رسد کهن ترین اشاره به منجی موعود در میان ادیان موجود را بتوان در کیش زرتشتی دید؛ آنجا که زرتشت در اواخر گاهان آرزومند ظهور سوشیانس است و اشتیاقش به آمدن او را بیان می کند؛ اما دربارهٔ ویژگی های روزگار منتهی به او، ظاهراً چیزی در اوستای کنونی نمی توان یافت. در عوض برخی متون پیرامونی هستند که در این زمینه اشاراتی دارند؛ از جمله زند بهمن یَسن که در آن خداوند از وقایع آخرالزمان برای زرتشت می گوید که جهان و جهانیان چگونه خواهند شد و بدی از کجا تا کجا را خواهد گرفت و وضعیت انسان ها، حیوانات، گیاهان و کل هستی به چه حدی از ناهنجاری خواهد رسید و آنگاه منجی خواهد آمد و چه خواهد کرد که خلاصه بسیار فشرده اش با اندک تغییرات این است. با این توضیح که چون در نگرش کهن، ایران مرکز جهان (و به قول حکیم نظامی گنجوی: دل زمین) است، محور اصلی وقایع نیز ایرانشهر است. در حالی که سوشیانس موعودی است برای همگان با مسئولیتی جهانی: در آن پست ترین زمان، صد گونه، هزار گونه و ده هزار گونه دیوانِ گشاده مویِ خشم تخمه به ایرانشهر بتازند. بسیار چیز سوزند و خانه و ده و آبادی و راست دینی و پیمان و زنهار و رامش و همة آفرینش را تباه کنند. آنچه گویند، نکنند و آنچه نگویند، کنند. ایشان را عهد و پیمان و راستی و آیین نیست. در آن زمان همه مردم فریفتار باشند، یعنی بدِ یکدیگر خواهند و آزرم و عشق و دوستی از جهان برود. آن هنگام، خورشید راست تر و تنگ تر و سال و ماه و روز کوتاه تر باشد و زمین تنگ تر و راه تنگ تر. تخم، بر (= میوه) ندهد، خوردنی و دار و درخت بکاهد. مردم کمتر زایند و هنر و نیروی ایشان کم باشد، و فریفتار و ستمگرتر باشند؛ و سپاس و آزرم نان و نمک ندارند. در آن زمانة بد، مرغی بیش از مردم آزادة دیندار آزرم دارد! مردار و نجاست بسیار باشد و در ده هزار، یکی باشد که به دین گرود؛ و آن که گرود، بدان عمل نکند! آزادگان و بزرگان به بینوایی و بندگی رسند و مردمان تندخو و خُرد به بزرگی و فرمانروایی رسند. گفتار راستان و پرهیزگاران تحریک شمرده شود و گفتار خردان، بدگویان، نابکاران و افسوسگران (=دلقک ها) و داوری های دروغ را راست و باور دارند و بدان سوگند دروغ خورند و گواهی دروغ دهند. همه مردم آزپرست و ناراست دین باشند. ابر و باد به هنگام خویش باران کردن نشاید. باران نیز به هنگام خویش نبارد و آب رودها و چشمه ها بکاهد و ستور و گاو و گوسفند کمتر زایند و بار کمتر گیرند. جوانان و کودکان اندیشناک [=غمگین] باشند و از دلشان شوخی، بازی و رامش برنیاید. آزاد و بزرگ و دهقانِ نیک از جای خویش به تبعید بروند و از خُردان و بدان به گدایی خواهند و به درویشی و بیچارگی برسند. فرمانروایی به بندگان رسد و ایشان چنان بد باشند که اگر مرد پرهیزگار نیکی یا مگسی را بکشند، هر دو به چشم ایشان یکسان باشد! اندر آن زمان شگفت، خطر مرگ و نیازمندی در جهان سخت تر باشد. این است آنچه از پیش گویم. آن اهریمن گناهکار را آنگاه باید نابودکردن. [آنگاه از نشانه های تغییر این وضعیت می گوید که نکوکاری از جاودانگان می آید و لشکرهای نیکوکار از جاهای مختلف جمع می شوند] گرگ دو پا آفریده و دیو را بکشند و دشمنان نابود شوند، مانند ریشة درختی که به زمستان سرد، به یک شب برگ بیفکند. [سپس قوای آسمانی و فرشتگان به یاری می آیند و] خشم و همه دیوان و دروغگویان و جادوگران به ژرف ترین دوزخ رسند و همه مردم به دین بگروند. [واپسین تلاش ها در جبهه بدکاران، بدین شکل روی می دهد که] بیوراسب (ضحاک) بند بگسلد و ویرانی کند؛ اما با گرز بر سرش بکوبند و او را بکشند. پس رنج و بدی از این جهان برود و سوشیانس آفرینش را دوباره پاک بسازد و رستاخیز انجام شود. (ص۵ ۱۹) * زند بهمن یَسن، برگردان: دکتر محمدتقی راشد محصل، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی