تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۴۶
کد مطلب : 291
قانون اساسی اندونزی
۱ - دولت‏ اندونزی‏ یک‏ دولت‏ واحد و دارای‏ شکل‏ جمهوری‏ خواهد بود. ۲ - حاکمیت‏ از آن‏ ملت‏ بوده‏ و توسط مجلس‏ نمایندگان‏ اعمال‏ خواهد شد. اصل‏۱ ۱ - مجلس‏ شورای‏ خلق‏ مرکب‏ از اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و نمایندگان‏ مناطق‏ محلی‏ و گروه‏ ها، طبق‏ موازین‏ مقرر در قانون‏ می‏ باشد. ۲ - مجلس‏ شورای‏ خلق‏ لااقل‏ هر پنج‏ سال‏ یکبار در پایتخت‏ کشور تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد. ۳ - کلیه‏ تصمیمات‏ مجلس‏ شورای‏ خلق‏ با اکثریت‏ آرا اتخاذ می‏ گردد. اصل‏۲ مجلس‏ شورای‏ خلق‏، قانون‏ اساسی‏ و خطوط اصلی‏ سیاست‏ کشور را تعیین‏ و مقرر می‏ نماید. اصل‏۳ ۱ - رییس‏ جمهور اندونزی‏ اختیار حکومت‏ را به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ عهده‏ دار خواهد بود. ۲ - یک‏ معاون‏، رییس‏ جمهور را در انجام‏ وظایف‏ خود یاری‏ خواهد کرد. اصل‏۴ ۱ - رییس‏ جمهور با توافق‏ مجلس‏ شورای‏ خلق‏، اختیار وضع قانون‏ را خواهد داشت‏. ۲ - رییس‏ جمهور مقررات‏ لازم‏ برای‏ اجرایی‏ قوانین‏ را تعیین‏ و مقرر خواهد کرد. اصل‏۵ ۱ - رییس‏ جمهور باید بومی‏ بوده‏ و در اندونزی‏ متولد شده‏ باشد. ۲ - رییس‏ جمهور و معاون‏ وی‏ با اکثریت‏ رای‏ مجلس‏ شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ خواهند شد. اصل‏۶ رییس‏ جمهور و معاون‏ رییس‏ جمهور برای‏ یک‏ دوره‏ پنج‏ ساله‏ انتخاب‏ می‏ شوند و حق‏ انتخاب‏ مجدد را دارند. اصل‏۷ اگر رییس‏ جمهور فوت‏ کند یا از سمت‏ خود کناره‏ گیری‏ نماید و یا قادر به‏ انجام‏ وظایف‏ خویش‏ نباشد، معاون‏ رییس‏ جمهور تا خاتمه‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏، وظایف‏ و اختیارات‏ وی‏ را عهده‏ دار خواهد بود. اصل‏۸ رییس‏ جمهور و معاون‏ رییس‏ جمهور پیش‏ از تصدی‏ مقام‏ خود، طبق‏ موازین‏ مذهبی‏ سوگند یاد خواهند کرد و یا به‏ شرح‏ زیر در برابر مجلس‏ شورای‏ خلق‏ یا نمایندگان‏ رسما متعهد خواهند شد: سوگند رییس‏ جمهور ( معاون‏ رییس‏ جمهور ) "در پیشگاه‏ خداوند سوگند یاد می‏ نمایم‏ که‏ با تمام‏ توان‏ وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ ( معاونت‏ ریاست‏ جمهوری‏ ) را تا آنجا که‏ ممکن‏ است‏ به‏ درستی‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ وفادار بمانم‏ وهمه‏ قوانین‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا کنم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملکت‏ و ملت‏ نمایم‏." تعهد رییس‏ جمهور ( معاون‏ رییس‏ جمهور ) "موکدا متعهد می‏ شوم‏ که‏ با تمام‏ توان‏ وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ ( معاونت‏ ریاست‏ جمهوری‏ ) را تا آنجا که‏ ممکن‏ است‏ به‏ درستی‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏. من‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ وفادار خواهم‏ ماند و همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملکت‏ و ملت‏ خواهم‏ نمود. " اصل‏۹ رییس‏ جمهور بالاترین‏ قدرت‏ را بر ارتش‏، نیروی‏ دریایی‏ و نیروی‏ هوایی‏ اعمال‏ خواهد کرد. اصل‏۱۰ رییس‏ جمهور با موافقت‏ مجلس‏ نمایندگان‏ حق‏ اعلان‏ جنگ‏، انعقاد صلح‏ و عهدنامه‏ با سایر دولتها را دارد. اصل‏۱۱ رییس‏ جمهور حق‏ اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ را دارد. شرایط حاکم‏ بر وضعیت‏ اضطراری‏ و آثار آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. اصل‏۱۲ ۱ - رییس‏ جمهور نمایندگان‏ سیاسی‏ و کنسولها را منصوب‏ می‏ نماید. ۲ - رییس‏ جمهور استوارنامه‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ سایر دولتها را می‏ پذیرد. اصل‏۱۳ رییس‏ جمهور حق‏ عفو، بخشودگی‏، لغو و استرداد حقوق‏ را دارا می‏ باشد. اصل‏۱۴ رییس‏ جمهور حق‏ اعطای‏ عناوین‏، درجات‏، نشانها و سایر علایم‏ افتخاری‏ را دارد. اصل‏۱۵ ۱ - ترکیب‏ شورای‏ عالی‏ مشورتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. ۲ - این‏ شورا به‏ موضوعاتی‏ که‏ توسط رییس‏ جمهور مطرح‏ می‏ شود، رسیدگی‏ می‏ کند و حق‏ ارایه‏ پیشنهاد به‏ دولت‏ را دارد. اصل‏۱۶ ۱ - وزرای‏ دولت‏، رییس‏ جمهور را یاری‏ می‏ نمایند. ۲ - وزرا توسط رییس‏ جمهور منصوب‏ و معزول‏ می‏ شوند. ۳ - اداره‏ و سازماندهی‏ وزارتخانه‏ های‏ دولتی‏ بر عهده‏ وزرا می‏ باشد. اصل‏۱۷ تقسیم‏ قلمرو اندونزی‏ به‏ مناطق‏ کوچک‏ و بزرگ‏ و نیز ساختار اداری‏ آنها را، قانون‏ با رعایت‏ اصلی‏ مشورت‏ در نظام‏ حکومتی‏ کشور و با رعایت‏ حقوق‏ سنتی‏ در سرزمینهای‏ ناحیه‏ ای‏ که‏ دارای‏ ویژگیهای‏ مخصوص‏ به‏ خود هستند تعیین‏ می‏ نماید. اصل‏۱۸ ۱ - ساختار مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد. ۲ - مجلس‏ نمایندگان‏ لااقل‏ یکبار در سال‏ تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد. اصل‏۱۹ ۱ - کلیه‏ قوانین‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نمایندگان‏ برسد. ۲ - اگر یک‏ لایحه‏ قانونی‏ مورد تصویب‏ مجلس‏ نمایندگان‏ قرار گیرد، نمی‏ توان‏ لایحه‏ مذکور را مجددا در همان‏ دوره‏ اجلاسیه‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ کرد. اصل‏۲۰ ۱ - اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ اختیار تهیه‏ و تقدیم‏ طرح‏ تقدیم‏ طرح‏ قانونی‏ را به‏ مجلس‏ دارند. ۲ - چنانچه‏ لوایح‏ مزبور با وجود تصویب‏ مجلس‏ نمایندگان‏ مورد تایید و تنفیذ رییس‏ جمهور نباشد نمی‏ توان‏ آنها را در آن‏ دوره‏ مجددا مطرح‏ کرد. اصل‏۲۱ ۱ - اگر مصلحت‏ ایجاب‏ نماید، رییس‏ جمهور اختیار وضع مقررات‏ حکومتی‏ را به‏ جای‏ قوانین‏ دارد. ۲ - مقررات‏ یاد شده‏ باید در اجلاسیه‏ بعدی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ تصویب‏ برسد. ۳ - اگر مقررات‏ مذکور به‏ تصویب‏ مجلس‏ نمایندگان‏ نرسد، منسوخ‏ خواهند شد. اصل‏۲۲ ۱ - پیش‏ بینی‏ درآمد و هزینه‏ همه‏ ساله‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ عمل‏ می‏ آید. اگر مجلس‏ نمایندگان‏ پیش‏ بینی‏ دولت‏ را نپذیرفت‏، دولت‏ بر اساس‏ پیش‏ بینی‏ سال‏ قبل‏ عمل‏ خواهد کرد. ۲ - وضع هر نوع‏ مالیات‏ برای‏ رفع احتیاجات‏ کشور باید به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ گیرد. ۳ - انواع‏ پول‏ و ارزشهای‏ آن‏ را قانون‏ مقرر می‏ دارد. ۴ - دیگر امور مالی‏ کشور را قانون‏ تنظیم‏ می‏ نماید. ۵ - به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ حسابرسی‏ مالی‏ دولت‏، هیات‏ رسیدگی‏ به‏ امور مالی‏ تشکیل‏ خواهد شد و قواعد ناظر بر آن‏ را قانون‏ تعیین‏ خواهد کرد. نتایج‏ رسیدگی‏ هیات‏ مذکور به‏ اطلاع‏ مجلس‏ نمایندگان‏ می‏ رسد. اصل‏۲۳ ۱ - اختیارات‏ قضایی‏ توسط یک‏ دادگاه‏ عالی‏ و سایر دادگاه‏ ها مطابق‏ با مقررات‏ قانونی‏ اعمال‏ می‏ شود. ۲ - سازمان‏ و اختیارات‏ دادگاههای‏ یاد شده‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید. اصل‏۲۴ شرایط نصب‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. اصل‏۲۵ ۱ - اتباع‏ اندونزی‏ اشخاصی‏ هستند که‏ یا متولد و بومی‏ اندونزی‏ می‏ باشند و یا اشخاصی‏ از سایر ملیتها که‏ قانون‏ آنها را تبعه‏ شناخته‏ است‏. ۲ - شرایط مربوط به‏ تابعیت‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید. اصل‏۲۶ ۱ - بدون‏ استثنا همه‏ اتباع‏ موضوع‏ و جایگاه‏ برابر در مقابل‏ قانون‏ و حکومت‏ دارند و باید قانون‏ و دولت‏ را حمایت‏ نمایند. ۲ - هر تبعه‏ ای‏ حق‏ کار و حیات‏ شایسته‏ انسان‏ را دارد. اصل‏۲۷ آزادی‏ تشکیل‏ انجمن‏ و اجتماعات‏ و آزادی‏ ابراز عقیده‏ و قلم‏ و نظایر آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. اصل‏۲۸ ۱ - اساس‏ دولت‏ اعتقاد به‏ خدای‏ واحد متعال‏ می‏ باشد. ۲ - دولت‏ آزادی‏ هر کس‏ را به‏ ثیروی‏ از دین‏ و مذهب‏ و اجرای‏ مراسم‏ و وظایف‏ مذهبی‏ خود تضمین‏ می‏ نماید. اصل‏۲۹ ۱ - همه‏ اتباع‏ کشور موظف‏ و مکلف‏ به‏ دفاع‏ از کشور می‏ باشند. ۲ - شرایط مربوط به‏ دفاع‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. اصل‏۳۰ ۱ - هر تبعه‏ ای‏ حق‏ تحصیل‏ و برخورداری‏ از آموزش‏ را دارد. ۲ - دولت‏ مکلف‏ است‏ نظام‏ آموزش‏ همگانی‏ را به‏ موجب‏ موازین‏ قانونی‏ دایر نماید. اصل‏۳۱ دولت‏ جهت‏ رشد و توسعه‏ فرهنگ‏ ملی‏ اندونزی‏ تلاش‏ می‏ کند. اصل‏۳۲ ۱ - اقتصاد کشور به‏ عنوان‏ تلاش‏ مشترک‏ بر مبنای‏ اصل‏ نظام‏ خانواده‏ سازمان‏ خواهد یافت‏. ۲ - صنایع تولیدی‏ که‏ برای‏ کشور از اهمیت‏ خاصی‏ برخوردار است‏ و در زندگی‏ اکثر مردم‏ تاثیر دارد، از جانب‏ دولت‏ کنترل‏ خواهد شد. ۳ - زمین‏، آب‏ و ثروتهای‏ طبیعی‏ توسط دولت‏ کنترل‏ شده‏ و برای‏ استفاده‏ همه‏ مردم‏ مورد بهره‏ برداری‏ قرار خواهد گرفت‏. اصل‏۳۳ فقرا و اطفال‏ نیازمند باید تحت‏ مراقبت‏ دولت‏ قرار گیرند. اصل‏۳۴ پرچم‏ کشور اندونزی‏ مزین‏ به‏ رنگهای‏ سرخ‏ و سفید است‏. اصل‏۳۵ زبان‏ کشور، اندونزیایی‏ است‏. اصل‏۳۶ ۱ - به‏ منظور اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ باید لااقل‏ دو سوم‏ کل‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ خلق‏ حضور داشته‏ باشند. ۲ - اخذ تصمیم‏ با موافقت‏ لااقل‏ دو سوم‏ کل‏ اعضای‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. اصل‏۳۷ function nrcIE(){ if (document.all){return false;}} function nrcNS(e){ if(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)){ if (e.which==۲||e.which==۳){ return false;}}} if (document.layers){ document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown=nrcNS; }else{document.onmouseup=nrcNS;document.oncontextmenu=nrcIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false");  
http://payam-aftab.com/vdcfiyd0aw6d1.giw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما