نگرانی سوء استفاده ازحقوق سیاسی زنان درافغانستان

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ حوت ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۵۰
 شماری ازفعالان حقوق زنان درافغانستان ازسؤ استفاده درمورد حقوق سیاسی این قشر، ابرازنگرانی داشته می گویند تاهنوزاین حق به طبقه اناث داده نشده است تا درقضایای سیاسی خودشان تصمیم بگیرند. داکتر سیما ثمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان که دریکی ازمحافل تجلیل ازروز هشت مارچ روز جهانی زنان درکابل صحبت می گرد گفت: بدون شک درطول هفت سال گذشته حکومت افغانستان دست آورد های دراین زمینه داشته است؛ اما این دست آوردها برای طبقه اناث درکشورما،  قناعت بخش نیست. به گفته خانم سیما ثمر، درحالی که درانتخابات قبلی حدود چهل درصد زنان اشتراک نموده  وبه پروسه رأی دهی سهم گرفته بودند، اما سهم زنا درپست های دولتی آنچنان  که به گفته وی دولت مردان افغانستان تعهد سپرده بودند، محسوس نیست. وی می گوید درتمام ولایات افغانستان تنها یک وا لی زن حضوردارد؛ اما مسؤولیت هیچ ولسوا لی درتمام ولایات افغانستان به خانم ها سپرده نشده  ودیدن قیافه یک زن درپست ولسوا لی ها برای همگان عجیب است. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درحالی ازسؤاستفاده درحقوق سیاسی زنان سخن می گوید که به گفته خودش درانتخابات قبلی برخی ازمردان درشماری ازولایات برای گرفتن کارت رأی دهی فقط لیست خانم ها را آورده خود آنان را به خاطرگرفتن عکس ازاین برنامه مانع شده بودند. نقش سمبولیک وی عمل کرد آقای کرزی برای احقاق حقوق زنان را نیز مورد انتقاد قرارداده گفت؛ دربین چهل یا پنجاه تن ازمشاورین آقای کرزی،  تنها یک تن به حیث مشاور درآن جا حضوردارد که آنهم کاملا نقش سمبولیک دارد. خانم سیما ثمرعمل کرد احزاب و جریان های سیاسی درافغانستان را هم  به باد انتقاد گرفته افزود:  لیست شمار ازخانم ها درپایان لیست مسؤولین حزبی فقط برای نشان دادن به خارجی ها و کاملا سمبولیک است. وی ازفعالان حقوق زنان خواست تازمینه را  برای اشتراک بیشترآنها  درامورسیاسی فراهم نموده و برای رسیدن به این هدف اتحاد وهمبستگی شان را حفظ نمایند. گفتنی است که این اظهارات ازسوی خانم سیماثمر درمحفلی ابرازگردید که درآستانه فرارسیدن هشت مارچ ، روزجهانی زن، ازسوی شمارازمجامع مدنی دردانشگاه طب کابل دایرگردیده که بود تعدادی ازفعالین حقوق زنان و برخی ازمقامات دولتی درآن اشترک نموده بودند. وزارت هفت ساله امورزنان نگرانی از رعایت حقوق زنان درحالی ابراز میگردد که ازهفت سال به این طرف،  وزارت خانه امورزنان نیز درچوکات کابینه آقای کرزی ایجاد گردیده که بیشتر مسؤلیت آنان فعالیت درعرصه تأمین حقوق زنان فراهم نمودن برخی تسهیلات به این قشرمی باشد. اما عمل کرد این وزارت نیز که خود هم گاهی ازکمبود بودجه درمورد تطبیق پلان هایش شکایت دارد، با انتقاد صاحب نظران ازجمله فعالان حقوق زن مواجه است. اما حسن بانو غظنفر وزیرامورزنان می گوید این وزارت درعمر کم خویش که ازهفت سال به این طرف آغازبه کارکرده است با توجه به وضعیت که قشرزن درکشورداشته، دست آورد های زیادی دارد که نادیده گرفتن این دست آوردها،  به گفته وی دورازانصاف است. وی می گوید وزارت مربوطه اش پالیسی ده ساله را به مشوره تمام زنان که درراستای حقوق زنان فعالیت دارند ترتیب داده است که به گفته وی ترتیب این پالیسی یک ازدست آوردهای مهم این وزارت محسوب می گردد. براساس اظهارات خانم غظنفر، تلاش های وزارت زنان به بسیاری ازخانم ها جرأت داده است که علاوه برفعالیت های سیاسی دربخش های خصوصی چون سرک سازسی وخانه سازی نیز فعالیت نمایند که قرار گفته های  وزیرامورنان، هم اکنو بیش ازسه صد زن درعرصه های خصوصی فعال هستند. وضعیت بشری زنان درحال حاضر علی رغم تلاش های که در راستای اعاده حقوق زنان درافغانستان صورت گرفته است، هنوز هم بنابه برخی گزارش ها، این قشرآسیب پذیری های زیادی داشته دربسیاری موارد به مشکلات چشم گیر دچارهستند. به اساس گفته های ثریا صبح رنگ، یک تن دیگرازفعالان عرصه حقوق زن، زنان درافغانستان هنوزهم با مشلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، خانوادگی عنعنوی روبه رو هستند و به گفته وی زنان درافغانستان بیش ازهرمشکل دیگر به چنگ خرافات اسیرهستند.  عزیز مبشر  پنج شنبه ۱۵ حوت ۸۷ کابل
کد مطلب: 6518
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل