۲
 
سيد محمد باقر مصباح‏زاده

دانلود کتاب/نگاهی مختصر به تاریخ اقوام افغانستان

این کتاب در بر دارنده اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص اقوام افغانستان و پیشینه تاریخی آنها و نظریات گوناگون در خصوص منشأ این اقوام در افغانستان می‌باشد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۳۲
دانلود کتاب/نگاهی مختصر به تاریخ اقوام افغانستان
کتاب «نگاهی مختصر به تاریخ اقوام افغانستان» نوشته انجینیر/مهندس سیدمحمدباقر مصباح‌زاده در 117 صفحه در سال جاری(1392 ش.) توسط انتشارات سعید در کابل به زیور طبع آراسته شده است.
این کتاب در بر دارنده اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص اقوام افغانستان و پیشینه تاریخی آنها و نظریات گوناگون در خصوص منشأ این اقوام در افغانستان می‌باشد.
برای دانلود کتاب اینجا کلیک نمایید.
علاقمندان می‌توانند با نگاهی به فهرست این کتاب اطلاعات مختصری در خصوص محتوای آن به دست آورند.
ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع .........................................................7
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺮاﻣﻮن  ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺒﺎر ﭘﺸﺘﻮ نﻫﺎ ..... 11
اﻟﻒ) ﻧﻈﺮﯾﻪي آرﯾﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎري ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ....................... 14  
ب) ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻋﺮب ﺗﺒﺎري ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ............................. 20
ج) ﻧﻈﺮﯾﻪي اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗﺒﺎري ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ...................... 21
اﻟﻒ) ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ............................................... 23
ب) ﻣﻨﺎﺑﻊ اروﭘﺎﯾﯽ................................................... 25
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪي اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﺗﺒﺎر ﺑﻮدن ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ............ 34
ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻗﻮام اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ................. 35
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ..................................................... 37
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺒﺎر ﻫﺰار هﻫﺎ......... 39
اﻟﻒ) ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻣﻐﻮلﺗﺒﺎري ﻫﺰاره ﻫﺎ............................. 42
ب( ﻧﻈﺮﯾﻪي ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﻫﺰاره ﻫﺎ................................46
ج( ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮدن ﻧﮋاد ﻫﺰاره ﻫﺎ......................... 47
و( ﻧﻈﺮﯾﻪي آرﯾﺎﯾ ﯽﺗﺒﺎري ﻫﺰاره ﻫﺎ.............................. 51
ژﻧﺘﯿﮏ ﻫﺰار هﻫﺎ..................................................... 52
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ...................................................... 53
دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺸﺘﻮ نﻫﺎ و ﻫﺰار هﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن....... 55
دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ ﻗﻮم ﭘﺸﺘﻮن (اﻓﻐﺎن).....................................59
دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ ﻗﻮم ﻫﺰاره.................................................. 64
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺒﺎر ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﺎ، ﯾﻔﺘﻠﯽﻫﺎ و ﻏﻮري ﻫﺎ.... 71
1. ﮐﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎ........................................................ 73
اﻟﻒ) ﻧﻈﺮﯾﻪي آرﯾﺎﯾﯽﺗﺒﺎري ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﺎ......................... 74
ب) ﻧﻈﺮﯾﻪي ﻣﻐﻮلﺗﺒﺎري ﮐﻮﺷﺎﻧ ﯽﻫﺎ............................. 83
2. ﯾﻔﺘﻠﯽﻫﺎ (ﻫﯿﺎﻃﻠﻪ)................................................84
3. ﻏﻮريﻫﺎ............................................................. 89
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ.........................................................92
ﻣﻨﺎﺑﻊ ....................................................................93
ﻧﻤﺎﯾﻪ.................................................................... 99

شابک:
قیمت: 80
تعداد صفحه: 117
کد مطلب: 31104
 


 
علیخان
Afghanistan
۱۳۹۶-۰۷-۲۶ ۱۴:۱۷:۵۷
کتاب مورد نظر را بدسترس ما قرار بده (17838)
 
Nooragha
۱۳۹۹-۰۷-۲۷ ۲۰:۳۸:۱۷
سلام علیکم
در باره ورد قوم عرب در افقانستان میشه معلومات یا منابع ارایه بدارید ممنون ات (19687)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل