​عضو اتحادیه‌ی حقوق‌دانان: حکومت در تطبیق قانون اساسی ناتوان بوده است

21 جدی 1399 ساعت 14:20

عضو اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان، گفت که قانون اساسی افغانستان مورد دستبرد زیادی قرار گرفته و پس از تصویب و توشیح قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ تا اکنون، ۸۰ درصد از احکام آن به گونه‌ی کلی و ۲۰ درصد به‌صورت جزیی، نقض شده است.


«عبدالوحید فرزه‌ای»، عضو اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان، گفت که قانون اساسی افغانستان مورد دستبرد زیادی قرار گرفته و پس از تصویب و توشیح قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ تا اکنون، ۸۰ درصد از احکام آن به گونه‌ی کلی و ۲۰ درصد به‌صورت جزیی، نقض شده است.

عبدالوحید فرزه‌ای تأکید کرد: «قانون اساسی مورد نقض قرار گرفته است، نقض احکام قانون اساسی نه‌تنها بر سلامت خود قانون اساسی، بلکه بر مردم افغانستان نیز زیان سنگینی وارد کرده است.»

وی تصریح کرد که مسایل سیاسی، سلیقه‌های شخصی و دستبرد قانون، سبب شده است که قانون اساسی در سال‌های پسین به‌شکل بی‌پیشنه‌ای نقض شود. 

عضو اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان همچنین گفت که حکومت در تطبیق قانون اساسی ناتوان بوده است.


کد مطلب: 95239

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/95239/عضو-اتحادیه-ی-حقوق-دانان-حکومت-تطبیق-قانون-اساسی-ناتوان-بوده

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com