راه اندازی دادگاه علنی برای متهمان قتل و سرقت مسلحانه در شهرمزارشریف

ریاست دادگاه استیناف ولایت بلخ یک نفر را به اتهام قتل به ۱۶ سال و دو نفر دیگر را به اتهام سرقت مسلحانه به ۸ سال حبس تفنذی محکوم کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۸
راه اندازی دادگاه علنی برای متهمان قتل و سرقت مسلحانه در شهرمزارشریف
دادگاه علنی برای محاکمه ۴ نفر از متهمان قضایای قتل و سرقت مسلحانه در دادگاه استیناف ولایت بلخ در شهرمزارشریف راه اندازی شد.
محمد شریف فانی رئیس دادگاه استیناف ولایت بلخ که ریاست هیئت قضایی این جلسه را نیز به عهده داشت، می‌گوید که پرونده‌های متهمان به بررسی گرفته شده‌است.
براساس قانون در قضیه قتل نصیب الله که در ولسوالی خلم ولایت بلخ صورت گرفته‌است، محمد محسن به ۱۶ سال حبس و مجتبی از متهمان این قضیه برآت حاصل کرد.

حکم قضیه قتل
به تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۳۹۷ به حضورداشت طرفین دعوا به اتفاق آرا با کسب صلاحیت از ماده ۵۴ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه فیصله خط نمبر ۱۳ مورخ ۲۶ ژوئیه ۱۳۹۷ ریاست محکمه ابتداییه ولسوالی خلم نسبت خطا در تقبیح قانون نقض و استینافن محمد محسن ولد عبدالخالق را به ارتباط قضیه قتل نصیب الله مقتول از ابتدای ایام نظارت و توقیفی طبق هدایت ماده ۵۴۷ کود جزا با رعایت ماده ۵۹ کود مذکور به مدت ۱۶ سال حبس تنفیظی محکوم به مجازات نمودیم.
مجتبی فزند رحمت‌الله به ارتباط قضیه مذکور فیصله نمبر فوق را مبنی بر برات را تأیید نمودیم
و حق استیناف طلبی تان محفوظ است


از سوی هم رئیس دادگاه اسیتناف ولایت بلخ براساس قانون جزا افغانستان ۲ نفر را که متهم به قضیه سرقت مسلحانه بر یک منزل بوده‌اند، به ۸ – ۸ سال حبس محکوم کرد.

حکم قضیه سرقت مسلحانه
اسامیان هریک مرتضی ولد غلامرضا و حامد فرزند سیداحمد را ۱۵ سپتامبر ۱۳۹۷ هییات قضایی دیوان جزایی عمومی ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ با حضورداشت طرفین قضیه متکی به هدایت ماده ۵۴ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم فیصله صادره نمبر۱۴۴ مورخ ۱۳٫۶٫۹۷ صادره دیوان جزای محکمه ابتدایی ولایت بلخ را به اتفاق آرا تعدیل و حکم نمودیم که مرتضی فرزند غلامرضا و حامد فرزند سیداحمد در رابطه به قضیه سرقت مسلحانه هرواحد طبق هدایت فقره ۲ ماده ۷۰۳ کودجزا با در نظرداشت ماده ۲۱۵ کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی تان هرکدام ۸ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده‌است؛ و جلسه استیناف طلبی متهمان محفوظ است


از سوی هم متهمان این قضایا حکم صادر شده را نپذیرفته تأکید می‌کنند که این قضیه را انجام نداده و باید پرونده‌ها به گونه درست و اساسی بررسی شود.
گفتنی است که رئیس دادگاه استیناف ولایت بلخ تأکید می‌کند که این حکم نهایی نمی‌باشد بلکه متهمان حق دارند که محکمه نهایی شان را درخواست کنند.
براساس قانون جزای افغانستان هر متهم ۳ محکمه (ابتدایی، استیناف و استره محکمه) را باید سپری کند یا مجرم شناخته می‌شود یا هم برآت حاصل می‌کند.
سید حبیب‌الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)
کد مطلب: 85712
گزارشگر : سید حبیب‌الله نجفی‌زاده
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل