تقلید از فرهنگ‌های آن‌سوی مدیترانه عیب نیست اما از همسایه‌ای که با آن هزار و یک اشتراک فرهنگی داریم جرم شمرده می‌شود!

2 میزان 1397 ساعت 9:33

گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی

عده ای که دغدغه اصالت فرهنگی افغانستان را دارند نگران فرهنگهای تقلیدی شیعیان در عزاداریهاشان از کشور همسایه هستند. سعی‌شان مشکور!


 عجالتا قبول می کنیم که عزاداریها تقلید از کشور همسایه است اما و هزار اما هرگاه تقلید از کشور همسایه که قرابتهای فرهنگی تاریخی مذهبی و زبانی ما با آنها بر کسی پوشیده نیست قابل قبول نباشد تقلید از فرهنگهای آنسوی مدیترانه که هیچ قرابتی با ما ندارند بطریق اولی قابل قبول نیست. اما ظاهرا حضرات با این دومی مشکلی ندارند.
به قول طلبه ها بائک یجر و بائی لایجر؟
از صفحه: ​Khalil Sadra 


کد مطلب: 84250

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/84250/تقلید-فرهنگ-های-آن-سوی-مدیترانه-عیب-نیست-اما-همسایه-ای-هزار-یک-اشتراک-فرهنگی-داریم-جرم-شمرده-می-شود

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com