رضایت هیأت افغانی از مذاکرات واشنگتن

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ حوت ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۰۶
رضایت هیأت افغانی از مذاکرات واشنگتن
گزارشگر: عزیز مبشر ------------------ هیأت بلند پایه دولت افغانستان که به منظور مطرح نمودن دیدگاه های حکومت این کشوربه ایالات متحده امریکا سفرنموده بود، ازنتایج به دست آمده درمذاکرات شان با مقامات امریکایی ابرازرضایت نمودند. دیدارهای این هیأت ازامریکا که ازچهارم تا دهم حوت به طول کشید، متشکل ازوزرای دفاع، داخله، زلمی رسول مشاورامنیت ملی رییس جمهور، رییس اداره امنیت ملی ورییس اداره ارگان های محل بود که داکترسپنتا وزیرخارجه دولت افغانستان سرپرستی این هیأت را به عهده داشت. درکنفرانس خبری که امروزبا حضورآقای سپنتا وزیرخارجه، حنیف اتمروزیرداخله ومشاروامنیت ملی رییس جمهورکرزی  در کابل  دایرشده بود، این مقامات پیرامون دست آورد های سفرشان به خبرنگاران معلومات دادند. اقای سپنتا گفت آنان در مطرح نمود دیدگاهای حکومت افغانستان  دربازبینی پالیسی های امریکا درامرمبارزه با تروریزم بامقامات امریکایی،  ازجمله خانم کلنتون وزیرخارجه آن کشورموارد مختلفی رابه بحث  گرفتند. وی گفت؛ ما درمورد موضوعات چون مبارزه باتروریزم استحکام امنیت، تقویت دولت داری وانکشاف وتوسعه، اولویت کاری درعرصه های تعلیم وتربیه، صحت، زراعت وآب یاری، جلوگیری ازتلفات افراد ملکی، مبارزه بافساد اداری، مبارزه بامواد مخدر وپروسه صلح و آشتی به گونه مفصل بحث کردیم. امریکا که به گفته وزیرخارجه،  ازهمکاران استیراتژیک دولت افغانستان محسوب می گردد، اخیرا وعده کرده است که استیراتیژی خویش را درامرمبارزه باتروریزم تغییرمی دهد. آقای سپنتا می گوید استیراتیژی که درمورد تقویت امنیت درافغانستان، دولت سازی بهترو رشد و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با توافقات بین المللی وجود دارد، ضرورت است  تا درمواردی به ارز یابی مجدد گرفته شود. به گفته وزیرخارجه، جایگاه رهبری دولت افغانستان دراین استیراتیژی،  با ید به عنوان یک اصل درنظرگرفته شود.   توجه بیشتربه تقویت امنیت همچنان وزیرداخله افغانستان درکنفراس یادشده گفت که ما درمورد توسعه نهادهای امنیتی، جستجوی راه حل برای جلوگیری ازتلفات غیرنظامیان و مبارزه باجرایم سنگین به نتایج خوبی دست یافیتم. وی گفت؛‌ درمورد توسعه نهاد های امنیتی،  دوستان امریکایی ازپیشنهاد های ما استقبال نموده وتوافق کردند که درهماهنگی با مسؤولین پولیس افغان راجع به سربازان امنیتی ارزیابی صورت گرفته ودرصورت لزوم پلانی جدید ی طرح گردد. همچنان به گفته آقای اتمردولت امریکا درراستای افزایش، تجهیزو آموزش نیروهای امنیتی افغانستان نیزپیشنهاد های آنان را پذ یرفته تأکید کرده اند که بالای نیروهای امنیتی افغانستان باید سرمایه گزاری بیشترصورت گیرد. دربخش مبارزه باجرایم سازمان یافته آقای اتمرگفت که با سازمان F B I  به توافق جدیدی دست یافتیم که درپی آن دولت امریکا کمک خواهد کرد تا اداره جداگانه درچوکات پولیس افغانستان برای مبارزه با جرایم سازمان یافته به وجود آورده شود. درمودر جلوگیری ازتلفات غیرنظا میان آقای اتمرمی گوید  که به همان موافقت نامه که میان وزارت دفاع افغانستان و جنرال مک کرنان فرمانده امریکایی ناتوصورت گرفته تأکید شد. این توافق که چندی پیش به امضای دو طرف یاد شده رسیده بود درآن آ مده است پس ازاین به نیروهای دولتی افغانستان نقشی بیشتری  درجنگ با گروه طالبان و تلاشی منازل مشکوک داده شود.   مذاکرات سه جانبه به گفته آقای سپنتا، هیأت افغانی علاوه برمذاکرات که با جانب امریکا داشته اند مقامات هرسه کشور درگیربا تروریزم،(افغانستان، پاکستان وامریکا) نیزبه شکل سه جانبه دیدارهای داشتیم. درحالی که هیأ ت افغانی ازمذاکرات سه جانبه یاد می کردند آقای سپنتا نگرانی شدید خوی ش را درباره ای توافق صلح میان دولت پاکستان وشورشیان طالب درمنطقه سوات ابرازداشت. درمذاکرات سه جانبه برضرورت مبارزه باتروریزم و هماهنگی کشورهای مذکور درتقویت هرچه بیشتر این مبارزه تأکید شده وفیصله شده است که پس ازاین مقامات این سه کشور دیدارهای منظمی را هرازچند گاهی ترتیب داده و به یک دیگر گزارش بدهند. حنیف اتمروزیرداخله کشور درپاسخ به سؤالی که تاچه اندازه دولت امریکا معتقد شد تا به خواسته های دولت افغانستان جواب مثبت داده و به پناگاهای تروریزم درآنسوی سرحدات مرزی افغانستان توجه نماید گفت؛ درمورد اینکه تروریزم درکجا حضور دارد تفاوت دیدگاه وجود نداشت، درگفتگوهای ما تأکید شد که  در این مبارزه هماهنگی بیشتروجوداشته ما به نتایج گفتگوی های خویش دردیدارهای بعدی بیشترتکیه داریم. به گفته وی قرار است پلان مشخصی درجهت هماهنگی های بیشتردرمبارزه باترورزیم به وجود آمده وهرکشورمسؤولیت خاصی را درزمینه داشته باشد. به گفته وزیرخارجه کشور، قرار است دیداردوباره مقاما سه طرف،  دراواخر ماه اپریل دروا شنگتن دایر گردد. درحالی که مقامات افغانی ازمذکرات سه جانبه درامریکا توضیح میدادند؛ اما این مقامات ازتوافق صلح میان شورشیان طالب و حکومت پاکستان عمیقا ابرازنگرانی داشتند.  
کد مطلب: 6480
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل