خوشا کربلا / حکیم سنایی غزنوی (۴۷۳–۵۴۵ق)

حبّذا کربلا و آن تعظیم / کز بهشت آورَد به خلق نسیم * وان تن سر بریده در گل و خاک / وان عزیزان به تیغ دلها چاک
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۷
خوشا کربلا / حکیم سنایی غزنوی (۴۷۳–۵۴۵ق)
دشمنان قصد جان او کردند
تا دمار از تنش برآوردند

عمروعاص از فساد رایی زد
شرع را خیره پشت پایی زد

بر یزید پلید بیعت کرد
تا که از خاندان برآرد گرد

شرم و آزرم جملگی بگذاشت
جمعی از دشمنان بر او بگماشت

کربلا چون مقام و منزل ساخت
ناگه آل زیاد بر وی تاخت

راه آب فرات بربستند
دل او زان عنا و غم خستند

عمروعاص و یزید بداختر
به سر آب برفکنده سپر

شمر و عبدالله زیاد لعین
روحشان جفت باد با نفرین

برکشیدند تیغ بی‌آزرم
نز خدا ترس و نه ز مردم شرم

سرش از تیغ به تیغ ببریدند
واندر آن فعل، سود می‌دیدند

تنش از تیغ خصم پاره شده
آل مروان بر او نظاره شده

به دمشق اندرون یزید پلید
منتظر بود تا سرش برسید

پیش بنهاد و شادمانی کرد
تکیه بر دنیی و امانی کرد

بتی از قول خویش املا کرد
کین دیرینه جست و آنها کرد

دست شومش بر آن لب و دندان
زد قضیب از نشاط و لب خندان

کین آبا بتوخته ز حسین
خواسته کینه‌های بدر و حُنین

بر جفا کرده آن سگان اصرار
رفته از حقد بر ره انکار

هیچ ناورده در ره بیداد
مصطفی را و مرتضی را یاد

یکسو انداخته مجامله را
زشت کرده ره معامله را

کرده دوزخ برای خویش معد
بوالحکم را گزیده بر احمد

راه آزرم و شرم بربسته
عهد و پیمان شرع بشکسته

در صفت کربلا گوید:

حبّذا کربلا و آن تعظیم
کز بهشت آورَد به خلق نسیم

وان تن سر بریده در گل و خاک
وان عزیزان به تیغ دلها چاک

وان تن سر به خاک غلتیده
تن بی‌سر بسی بُد اُفتیده

وان گزینِ همه‌جهان کشته
در گل و خون، تنش بیاغشته

وان چنان ظالمان بدکردار
کرده بر ظلم خویشتن اصرار

حرمت دین و خاندان رسول
جمله برداشته ز جهل و فضول

تیغها لعل‌گون ز خون حسین
چه بوَد در جهان بتر زین شین؟

تاج بر سر نهاده بدکردار
که از آن تاج خوبتر منشار

زخم شمشیر و نیزه و پیکان
بر سر نیزه سر به جای سنان

آل یاسین بداده یکسر جان
عاجز و خوار و بی‌کس و عطشان

کرده آل زیاد و شمر لعین
ابتدای چنین تبه در دین

مصطفی جامه جمله بدریده
فاطمه روی را خراشیده

علی از دیده خون بباریده
خون بباریده بی‌حد از دیده

حسن از زخم کرده سینه کبود
زینب از دیده‌ها برانده دو رود

شهربانوی پیر گشته حزین
علی اصغر آن دو رخ پر چین

عالمی بر جفا دلیر شده
روبه مرده شرزه شیر شده!

کافرانی در اول پیگار
شده از زخم ذوالفقار فگار

همه را بر دل از علی صد داغ
شده یکسر قرین طاغی و باغ

کین دل بازخواسته ز حسین
شده قانع بدین شماتت و شین

هرکه بدگوی آن سگان باشد
دان که او شاه این جهان باشد

در صفت اعدا گوید:

هرکه راضی شود به کرده زشت
نزد آن کس چه دوزخ و چه بهشت

مرد عاقل برآن کسی خندد
کز پی خویش نار بپسندد

دین به دنیا به خیره بفروشد
نکند نیک و در بدی کوشد

خیره راضی شود به خون حسین
که فزون بود وقعش از ثقلین

آن که را این خبیث خال بوَد
مؤمنان را کی ابن خال بود؟

من از این ابن‌خال بیزارم
کز پدر نیز هم دل‌آزارم

آن که را عمروعاص باشد پیر
یا یزید پلید باشد میر،

مستحق عذاب و نفرین است
بدره و بدفعال و بددین است

لعنت دادگر برآن کس باد
که مر او را کند به نیکی یاد

من نی‌ام دوستدار شمر و یزید
زان قبیله منم به عهد بعید

هرکه راضی شود به بدکردن
لعنتش طوق گشت در گردن

- حکیم سنایی غزنوی (۴۷۳–۵۴۵ قمری)
کد مطلب: 56462
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل