سالنامه احصائیه‌ای کشور منتشر شد

جمعیت کشور 28.6 میلیون نفر براورد شد

پیام آفتاب:‌ اداره احصائيه مرکزى، با نشر سالنامه احصائيه‌اى، نفوس کشور را ٢٨،٦ ميليون تن تخمين نموده اعلام داشت که توليد نا خالص، واردات، حاصلات گندم و انجام کارهاى ساختمانى و سرک سازى کاهش يافته است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ ثور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۴
جمعیت کشور 28.6 میلیون نفر براورد شد
اما این سالنامه نشان می‌دهد که سطح تورم، توليد انرژى برق، رقم مراکز صحى ٠،٩ درصد و رقم بيماران ايدز ١٢،٩ درصد نسبت به سال ١٣٩٣ افزايش يافته است.
 در بخش اقتصادى سالنامه آمده است که ارزش توليد ناخالص داخلى کشور به  شمول کوکنار در سال گذشته، نسبت به سال ١٣٩٣ از ٢١ ميليارد دالر امريکايى به ١٩،٤ ميليارد دالر امريکايى کاهش يافته؛ اما توليد نا خالص داخلى حقيقى بدون کوکنار  ٠،٩ درصد افزايش يافته و به ١٨،٩ ميليارد دالر امريکايى رسيده است.
شير محمد جامى زاده رييس اداره احصائيه مرکزى، در مراسم اعلام اين سالنامه درکابل گفت که اين سالنامه، درمدت دو ماه تکميل شده است و ٩٩ درصد نزديک به حقيقت مى باشد.
به گفته او ارقام منتشره سالنامه احصائيوى، به همکارى وزارت ها، ادارات مستقل دولتى و سکتور خصوصى توسط کارمندان اين اداره جمع آورى شده است.

نفوس
درسالنامه آمده است که از جمع ٢٨،٦ ميليون نفوس کشور، ١٤ ميليون را زنان و ١٤،٦ ميليون ديگر را مردان تشکيل مى دهند.
منبع نوشته است که از مجموع نفوس کشور ٦،٧ ميليون در شهرها و ٢٠،٤ ميليون تن در دهات زندگى مى کنند و متباقى ١،٥ ميليون تن را کوچى‌ها مى‌دهند.
درسالنامه تذکر رفته است که ١٢،٥ ميليون تن، پايين تر از ١٥ سال عمر دارند و متباقى آنها بلندتر از ١٥ سال می‌باشند.

درجه تحصيل کارمندان دولت
درسالنامه تذکر رفته است که از جمع کارمندان دولت  ٢٧٠ تن دوکتور، ٤٥٠٩ تن ماستر، ٣٣٩ تن فوق ليسانس، ٤٧٤٣٦ تن ليسانس و ٢٤٠١٣٩ تن پايين تر از درجه ليسانس می‌باشند.

تعليم و تحصيل
در بخش معارف سالنامه آمده است که درسال ١٣٩٤ در مجموع ٩٦٥٣٩٢٦ شاگرد شامل مکاتب ابتدايى، متوسطه، ليسه هاى مسلکى و انستيتيوت‌هاى تخنيکى و مسلکى، شپى ليسه‌ها، تربيه معلم، تعليمات دينى و شاگردان بيرون مرزى مى‌باشند، که از آن جمله ٩١٨٤٤٩٤ تن آن، مربوط تعليمات عمومى دولتى و متباقى مربوط به تعليمات خصوصى مي‌­باشد.
در سالنامه، در مورد پيشرفت معارف در کشور گفته شده است که سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣ در تعداد شاگردان  ١،٩ درصد افزايش آمده است.
همچنان اداره مرکزى احصائيه نوشته است که سال گذشته، تعداد مجموعى معلمين به ٢١٥٠١٤ تن بالغ مى گردد که از جمله ١٩٩٥٠٩ تن، در بخش دولتى و متباقى در بخش سکتور خصوصى مي‌­باشند.
 در سالنامه آمده است که در سال ١٣٩٤ مجموع محصلان پوهنتون‌هاى دولتى و موسسات تحصيلات عالى خصوصى، بالغ بر ٣٠٠٣٤٤ تن شده، که به تناسب سال قبل آن ١٨،٦درصد افزايش را نشان مي‌­دهد.
منبع نوشته است که از جمع يادشده ٢٣٦٣٧٠ تن  محصل ذکور و متباقى را اناث تشکيل مي‌­دهند.
درسالنامه آمده است که در سال ١٣٩٤ از جمله ١٤٥ موسسه تحصيلات عالى در کشور ٣٦ موسسه دولتى و متباقى خصوصى فعاليت دارد و ١٤ موسسه تحصيلى خصوصى، نسبت به سال ١٣٩٣ افزايش يافته است.
استادان پوهنتون هاى دولتى و خصوصى، در سال ١٣٩٤ به ١٣٥٤٤ تن رسيده که از آن جمله ١٦١٤ زن و ١١٩٣٠ مرد مى­باشد که ٢٣،٧ درصد نسبت به مجموع استادان سال ١٣٩٣ افزايش را نشان مى­دهد.

صحت
اين اداره در مورد خدمات صحى گفته است که سال گذشته، ١٩ مرکز صحى جديد شامل مراکز صحى فرعى، اساسى و جامع در کشور ايجاد شده و به اين ترتيب، تعداد مجموعى مراکز صحى در کشور، به ٢٢١٦  مرکز رسيده است. اين ارقام ٠،٩ درصد افزايش را نشان مى دهد.
به اساس سالنامه، با وجود آن مراکز جديد صحى ايجاد شده هنوزهم خدمات کافى نبوده و براى هر ده هزار نفر، پنج بستر و سه داکتر وجود دارد.
منبع نوشته است که سال گذشته، هنوز هم شيوع امراض سارى ملاريا، توبرکلوز و ايدز وجود داشت؛ اما بيمارى ايدز در سال ١٣٩٤ افزايش يافته است.
درسالنامه نگاشته شده که تعداد بيماران ايدز، درسال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل آن از ١٦٤٤ تن به ١٨٥٦ تن رسيده که ١٢،٩ درصد افزايش را نشان مى­دهد.
در سالنامه آمده است که افزايش بيماران ايدز، جداً هشدار دهنده است و بايد مورد توجه جدى قرار گيرد.

اقتصاد
 در بخش اقتصادى سالنامه آمده است که ارزش توليد ناخالص داخلى کشور به  شمول کوکنار در سال گذشته، نسبت به سال ١٣٩٣ از ٢١ ميليارد دالر امريکايى به ١٩،٤ ميليارد دالر امريکايى کاهش يافته است.
در سالنامه آمده است که ارزش توليد نا خالص داخلى بدون کوکنار ١٨،٩ ميليارد دالر امريکايى بوده  و توليد نا خالص داخلى سرانه بالغ به ٦٦٣ دالر امريکايى مى­شود.
منبع نوشته شده که دليل عمده کاهش ارزش افزوده به دالر در سال ١٣٩٤(٢،٤ درصد)  بود که دليل عمده آن کاهش ٤٨ درصد در توليد کوکنار درسال متذکره مى­باشد؛ درحاليکه توليد نا خالص داخلى حقيقى بدون کوکنار به اندازه ٠،٩ درصد افزايش يافته است.
به اساس سالنامه، شاخص قيم مواد مصرفى در سال  ١٣٩٤ نشان مى دهد که سطح تورم در افغانستان ٣،٨ بوده و نظربه سال ما قبل آن ٠،٧ در صد افزايش را نشان مى­دهد.
منبع نوشته است که ارقام قيم مواد مصرفى، بلند ترين تورم در ولايت بدخشان ١٠،٥ درصد و پايين ترين در ولايت کندز ١،٢ درصد بوده است. ارقام قيم مواد غذايى ٤  درصد و ارقام مواد غيرغذايى ٣،٧ درصد افزايش را نشان مى­دهد.
منبع نوشته است که ارزش توليدات صنايع خصوصى و دولتى درسال  گذشته ٦١٩٩،٢ ميليون افغانى بود و نسبت به سال ما قبل آن ٧٣١٥ ميليون افغانى که  ١٥،٣ درصد مى شود کاهش را نشان مى دهد.
اين اداره علاوه کرده است که رقم واردات سال گذشته، بيش از ٧،٧ ميليارد دالرامريکايى و رقم صادرات ٥٧١ ميليون دالر امريکايى بود.
منبع نوشته است که رقم صادرات افغانستان درسال ١٣٩٤ نسبت به سال ماقبل آن بدون تغيير مانده؛ اما در رقم واردات ١٢ ميليون افغانى کاهش به عمل آمده است.
درسالنامه تذکر رفته است که رقم توليد و توريد انرژى برق در کشور نشان مى دهد که از  ٤٧٥٩،٨ ميليون کيلو وات درساعت درسال ١٣٩٣، به ٤٧٩٧.٤ ميليون کيلو وات برق درساعت درسال ١٣٩٤ افزايش يافته است.   

زراعت
همچنان در سالنامه تذکر رفته است که در سال گذشته، مقدار ٤،٧ ميليون تن گندم توليد شده است که نسبت به سال ١٣٩٣ ١٢،٩ درصد کاهش را نشان مى دهد، که ناشى از کاهش در ساحه و توليد گندم للمى درسال ١٣٩٤مى‌­باشد.
در سالنامه نوشته شده که ساحات تحت زرع گندم، برنج و ساير حبوبات در سال ١٣٩٤ نسبت به سال گذشته کاهش يافته است. 

مخابرات  وخطوط هوايى 
منبع علاوه کرده که دربخش مخابرات، انکشاف قابل ملاحضه صورت گرفته است؛ چنانچه ٢٧،٢ ميليون سيم کارت توسط همه کمپنى هاى موبايل درکشور تا آخر سال ١٣٩٤ به فروش رسيده است.
اين رقم درسال ١٣٩٣ به ٢٤،٨ ميليون سيم کارت مى­رسيد.
همچنان درسالنامه آمده است که درسال ١٣٩٤ خط هوايى دولتى آريانا به مقدار ١٦،٨١ تن اموال را انتقال داده است و برعکس خطوط هوايى خصوصى، در رابطه به انتقال مسافرين، بررقيب دولتى خود آريانا پيشى گرفته است.  

ساختمان وسرک ها
درسالنامه آمده است که در رابطه به ساختمان ها و سرک؛ ارقام سال ١٣٩٤ نشان مى دهد که دولت  و بخش خصوصى ٥٥،٣ درصد  کاهش را درساختمان ها و٤٢،٦ درصد کاهش را در سرک سازى نسبت به سال ١٣٩٣ داشته اند.
 به اساس معلومات احصائيه مرکزى، مجموع کمک هاى وعده شده جامعه جهانى در سال ١٣٩٤ به افغانستان، به ٤٣٦٣،٦١ ميليون دالر مى رسيد؛ اما از اين جمله ٣٧٣٤،٣١ ميليون دالر پرداخت شده است.
رييس احصائيه مرکزى، از ارگان هاى دولتى و غيردولتى خواست که درموقع جمع آورى معلومات و ارقام، با کارمندان اين اداره همکارى داشته باشند و به موقع معلومات لازم را دراختيار آنان بگذارند.
مقام هاى وزارت اقتصاد، اداره ارگان هاى محل و نماينده صندوق جمعيت ملل متحد درافغانستان؛ در نشست امروز اعلام اين سالنامه از سوى احصائيه مرکزى را ستايش نمودند.
آنها  گفتند که  ارقام و احصائيه ها اساس و تهداب پاليسى ها مى­باشند و بايد حکومت، از آن  درتهيه برنامه هاى انکشافى استفادۀ موثر نمايد.
همچنان در نشست امروز نتايج سروى اقتصادى، اجتماعى و دموگرافيکى ولايت تخار نيز اعلام گرديد.
شیرمحمدجامی زاده سرپرست اداره مرکزی احصائیه، امروز در مراسم اعلام نتايج اين سروى، گفت که تخار هشتمين ولايتى است که در آن؛ سروی اقتصادى، اجتماعى و دموگرافيکى به همکارى نهادهاى دولتى، مردم، احصائيه مرکزى و صندوق جمعيت ملل متحد دريک سال گذشته، انجام شده است.
به گفته او، اين سروى ها به هدف به  دست آمدن آمار دقيق نفوس درکشور انجام شده است.
موصوف گفت که براساس ميتودولوژى، سروى اقتصادى، اجتماعى و دموگرافيکى؛ ٥٠ درصد از مجموع خانوارهاى هر قريه و ساحه شهرى تحت پوشش قرارداده شده است.
به گفته منبع، دراين سروى سن، جنس، تعليم وتحصيل، سواد، مشکلات وظيفوى، سطح استخدام، تولدات، وفيات، وضعيت زندگى وغيره مد نظرگرفته شده است.
به اساس يافته هاى اين سروى؛ از مجموع نفوس تخار، ٥٠،٧ درصد مردان و متباقى را زنان تشکيل مى­دهد.
يافته هاى اين سروى نشان مى­دهد که بزرگترين بخش مجموع نفوس ولايت تخار را گروپ سنين از يک تا چهار ساله را تشکيل مى­دهد و نفوس جوان بين ١٥ تا ٢٤ ساله به ٢٠،٢ درصد مى­رسد. 
يافته هاى سروى نشان مى­دهد که در بيشتر ولسوالى هاى اين ولايت، بيش از ٨٧ درصد به انرژى برق دسترسى دارند و بيش از ٥٤ درصد باشنده هاى اين ولايت، مالک زمين زراعتى اند.
همچنان منبع نوشته است که بيش از ٤٧ درصد باشنده هاى اين ولايت، به آب آشاميدنى صحى از طريق نل دسترسى دارند و متباقى به چاه هاى سرپوشيده وغيره دسترسى دارند.                                                     
به اساس معلومات منبع، بيشتر از نصف نفوس ٦٤،٩ در صد تعليمات رسمى ندارند.
کد مطلب: 51945
مرجع : پژواک
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل