بیانیه مشترک سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان

تاریخ انتشار : شنبه ۹ سنبله ۱۳۸۷ ساعت ۰۶:۱۴
بیانیه مشترک سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان
نشست مشترک سران کشورهای فارسی زبان پشت درهای بسته انجام گرفته که در این نشست روسای جمهوری سه کشور افغانستان، ایران، تاجیکستان با یکدیگر گفتگو کردند.
در پایان این نشست روسای جمهوری سه کشور بیانیه مشترکی امضاء کردند.
متن کامل این بیانیه مشترک بدین شرح است:

بیانیه مشترک دومین اجلاس سران کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان
دومین اجلاس سه جانبه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ ۲۸اگست ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۷ سنبله/ شهریورماه ۱۳۸۷ هجری شمسی در شهر دوشنبه صورت گرفت.
سران سه کشور از نتایج ملاقات‌های سه جانبه در سطوح و زمینه‌های مختلف و از جمله در سطح وزیران امورخارجه و نیرو ابراز رضایت کرده و از تأسیس شورای مشترک هماهنگ کنندگان ملی جهت پیگیری و اجرای توافقات سه جانبه مورخ ۲۷می ۲۰۰۸ برابربا ۷ جوزا/ خردادماه ۱۳۸۷ ونیزنحوه کاراین شورکه ۲۹ جولا ی ۲۰۰۸ برابر با ۸ اسد/مردادماه ۱۳۸۷ که درتهران به امضارسید استقبال کردند.
سران کشورهای جمهوری اسلا می ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان که ازاین به بعد طرفها نامیده می‌شوند ضمن تأکید بر اهمیت ملاقات‌های منظم و تبادل نظرهای عمیق در خصوص همکاری‌های سه جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک و نیز با در نظرداشت دورنمای روابط دوستانه و همکاریها و با تأکید بر حمایت از رشد و گسترش بعدی همکاری نزدیک متقابل سودمند.
درخصوص این موارد به توافق رسیدند:
۱- طرفهاپیگیری جدی واجرای مفادمندرج دربیانیه مشترک سران سه کشورمورخ ۲۶ جولا ی ۲۰۰۶ میلادی برابر با ۴ اسد/مردادماه ۱۳۸۵ هجری شمسی درشهردوشنبه وبیانیه‌های مشترک وزیران امورخارجه سه کشورمورخ ۲۵۸ مارس ۲۰۰۸ برابربا ۶ حمل / فروردین ماه ۱۳۸۷ هجری شمسی و۲۹ جولای ۲۰۰۸برابربا ۸ اسد/ مردادماه ۱۳۸۷ رامورد تأکید قرار داده و توافق کردند که سومین اجلاس سه جانبه وزیران خارجه به منظورتسریع درپیگیری وتحقق توافقات سه جانبه درمورداقدامات مربوطه به جشن نوروزسال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ هجری شمسی) در شهر مزار شریف مرکز ولایت باستانی بلخ برگزار شود.
۲- طرفها به این نتیجه رسیدندکه وزیران امورخارجه نتایج بررسی وارزیابی‌های خودازفعالیت شورای مشترک هماهنگ کنندگان ملی وجریان پیشرفت اجرای توافقات سه جانبه به سومین اجلاس سران کشورها را ارائه کنند.
۳- طرفهاباتاکیدبراهمیت روابط گسترده اقتصادی و تجاری در رشد پایدار اقتصادی سه کشور تأسیس شورای همکاریهای اقتصادی تجاری وفنی سه جانبه مشتکل ازوزارت خانه‌ها و سازمانهای ذیربط را ضروری می‌شمارند. همچنین باتوجه به افزایش قابل توجه مبادلا ت تجاری میان سه کشوردرسال ۲۰۰۷ میلا دی درمقایسه با سالهای پیشین به منظور گسترش اتی روابط اقتصادی و تجاری طرفها کمیسیون مشترکی برای تهیه برنامه چند جانبه تاجیکستان، افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در خصوص همکاری اقتصادی برای سالهای ۲۰۰۹–۲۰۱۵ نیز تشکیل می‌دهند.
۴- طرفهاباتاکیدبرتوافقات قبلی وباعنایت به منافع همکاریهای اقتصادی سه جانبه اجرای طرحهای مشترک درزمینه ساخت جاده‌ها و راه اهجهت ترانزیت بارومسافرانتقال برق ازتاجیکستان به ایران از قلمرو افغانستان راحائز اهمیت منطقه‌ای ارزیابی کرده و پشتیبانی خود را از تسریع درعملیاتی کردن طرحهای مذکورباجلب سرمایه گذاران داخلی وخارجی اعلام کردند. طرفها تصمیم گرفتندکمیته مشترکی درسطح معاونان وزارت خانه‌های ذیربط تشکیل وراه‌های تحقق همکاری دربخشهای مذکوربویژه زمینه بازدیدکارشناسان ازمسیرهای موجودسه کشوررابرنامه ریزی و مشخص کنند.
۵- طرفهابرتاسیس نهادمشترک سرمایه‌گذاری بمنظورتامین مالی اجرای طرحهای سه جانبه طبق قوانین جاری کشورهای متبوع خود و موازین متعارف حقوق بین‌المللی تاییدکرده ومقرر داشتندکه جمهوری اسلامی ایران پیش نویس طرح تأسیس نهاد سرمایه‌گذاری مشترک راتااواخرسال ۲۰۰۸ میلا دی تهیه کرده وجهت هماهنگ سازی دراختیاردوکشوردیگرقراردهد.
۶ - طرفها با تأکید براهمیت ونقش سازنده ایجادشبکه تلویزیونی مشترک بمنظور توسعه وتحکیم ارتباطات وپیوندهای مشترک تاریخی و فرهنگی ملل دوست وبرادرمقامات ذیصلاح سه کشورراموظف کردند تا طی مدت ۲ ماه آینده اسنادمربوط به زمینه‌های حقوقی ساختارتشکیلا تی نیروی انسانی ومالی شبکه تلویزیونی مشترک را آماده سازند.
۷- بمنظورتسهیل دسترسی به ارتباطات مخابراتی طرفها با تأکید بر ضرورت استفاده ازکابل فیبرنوری میان سه کشورساختارهای ذیربط سه کشوررا موظف کردندتازمینه‌های اجرایی وعملیاتی این طرح رافراهم آورند.
۸- طرفهابادرنظرداشت بحران پیش آمده غذایی جهانی و تکرار خشکسالی موافقت کردندتاوزارت خانه‌های ذیربط سه کشور امکانات همکاری مشترک درزمینه کشاورزی وتامین نیازهای غذایی سه کشوررافراهم کنند.
۹- طرفها آمادگی خودراجهت افزایش همکاری‌های مشترک بمنظور مقابله بامظاهرتروریسم جدایی طلبی افراط گرایی وجرایم سازمان یافته جدیدکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی وامنیت ملی کشورهای منطقه محسوب می‌شوند اعلام کردند.
۱۰- طرفها ضمن ابرازنگرانی ازروندروبه افزایش کشت تولید انتقال فروش مصرف و قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه وجهان برضرورت همکاریهای بیشتروتشریک مساعی وهمچنین مساعدت به افغانستان درکشت جایگزین به عنوان یکی ازراه‌های موثردرمقابله جدی بااین پدیده تأکید کردند.
۱۱- طرفها با توجه بر اهمیت روند بازسازی در افغانستان بمنظور دستیابی به صلح و ثبات پایدار و رشد اقتصادی در ان کشورهمکاری‌های دوجانبه وسه جانبه وچندجانبه راباشرکت اعضای جامعه بین‌المللی نهادهای مالی کشورهای کمک کننده وکشورهای همسایه ومنطقه موردتاکیدقرارداده ازهمه طرفها برای سرمایه‌گذاری مؤثر در این رونددعوت بعمل می‌آورند.
۱۲- طرفها نسبت به استمرارهمکاریهای سه جانبه درچارچوب سازمان ملل متحدوارگان‌های وابسته به ان وهمچنین سازمان همکاری اقتصادی (اکو) سازمان کنفرانس اسلامی سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان‌های بین‌المللی ومنطقه‌ای تاکیدکرده ومواضع خودراازطریق تبادل نظرومشورت‌های دوره‌ای منظم درخصوص موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای هماهنگ می‌کنند.
۱۳ - طرفها توافق کردندکه سومین اجلاس سه جانبه سران سه کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ هجری شمسی) در شهر تهران برگزار شود تاریخ دقیق برای برگزاری ملا قات بعدی سران کشورها در جریان اجلاس آینده وزیران امورخارجه سه کشور در شهر مزار شریف مشخص خواهد شد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از امامعلی رحمان اف رئیس جمهوری تاجیکستان بخاطر پذیرایی گرم مهمان نوازی صمیمانه و فراهم کردن شرایط مساعد که در دستیابی به نتایج مثبت ملاقات نقش مؤثر داشته است تقدیر و تشکر کردند. این بیانیه درشهردوشنبه درتاریخ ۲۸ اگوست ۲۰۰۸ میلا دی برابربا ۷ سنبله /شهریورماه ۱۳۸۷ هجری شمسی درسه نسخه تاجیکی، دری و فارسی که اعتبار یکسان دارند به امضا رسید.
حامد کرزی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران
امامعلی رحمان اف، رئیس جمهوری تاجیکستان
کد مطلب: 4359
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل