شورای ولایتی میدان وردک: ولسوالی جلریز احتمالا سقوط می‌کند / آمارهای متناقض از جنایات طالبان در جلریز

پیام آفتاب: درگیری‌هایی کـه از روز پنجشنبـه در ولسوالی جلریز در ولایت میدان وردک آغاز شده بـود شدت گرفته است. منابع مختلف آمار متفاوت و متناقضی از تلفات این حمله می‌دهند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۰۶
شورای ولایتی میدان وردک: ولسوالی جلریز احتمالا سقوط می‌کند / آمارهای متناقض از جنایات طالبان در جلریز
درگیری‌هایی کـه از روز پنجشنبـه در ولسوالی جلریز در ولایت میدان وردک آغاز شده بـود شدت گرفته است. منابع مختلف آمار متفاوت و متناقضی از تلفات این حمله می‌دهند.

بـه گزارش پیام آفتاب و بـه نقل از بی‌بی‌سی، مقامات محلی روز جمعه (۱۲ سرطان) اعلام کردند کـه نیروهای کمکی کـه بـه جلریز اعزام شده بـودند توانسته‌اند چند پوسته امنیتی کـه بـه دست طالبان افتاده بـود را پس بگیرند.

همچنین شورای ولایتی میدان وردک نیز از احتمال سقوط ایـن ولسوالی سخن گفته اسـت درحالی کـه مقامات محلی ایـن احتمال را رد کرده‌اند.

درگیری در ولسوالی جلریز از روز پنجشنبـه (۱۱ سرطان) با تهاجـم گسترده مهاجمان مسلح بـه پوسته‌های اردوی ملی آغـاز شـد.

«ذاکر حسین»، معاون والی میدان وردک بـه رسانه‌ها گفت کـه حداقل ۶ پوسته اردوی ملی در ایـن ناحیه بـه دست طالبان افتاده اسـت و حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ طالب در ایـن منطقه تجمع کرده‌اند.

«احمد جعغری»، رئیس شورای ولایتی میدان وردک نیز گفت حـدود ۲۰ نفر از نیروهای امنیتی در جریـان ایـن درگیری‌ها کشته و یـا مجروح شده‌اند.

در همین حـال، دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریـاسـت جمهوری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کـرد درگیری‌های جلریز را مـورد بررسی و تحقیق قـرار خواهد داد.

در ایـن بیانیه آمده اسـت: «حملات تروریست‌ها و دشمنان قسم خورده مـردم افغانستان کـه از دیـروز بـر پوسته‌های امنیتی ولسوالی جلریز شروع شد، فاجعه وحشتناک و غیرقـابـل باور را در نزدیکی کابل رقـم زد. فرزنـدان دلیـر و شجـاع وطـن تـا آخریـن لحظات رمـق حیـات و تـا آخریـن گلـوله‌ها از سنگرهـای عـزت و شـرف خـویش دفـاع کردنـد. مـا بـه سهـم خـود لحظه بـه لحظه حـوادث را هـم از طریـق تماس‌هـای مردمـی و اداره محلـی و هـم از طـریق مقامـات امنیتـی و مسئولیـن ارشـد وزارت‌های دفـاع و داخـله پیگیری کردیـم. امـا ایـن تلاش‌هـا مؤثر واقـع نشـد. چـون نوعـی بی‌مسئولیتی، کـم‌کـاری، تأخیـر و نـاهماهنگی را عملاً شـاهـد بـودیـم و هستیـم. سـرانجام آنچه کـه نبایـد اتفاق می‌افتـاد، رخ داد و تعداد زیـادی از پاکبازتـرین فرزنـدان مـا جان‌های شریف شان از دسـت دادنـد.»

در ادامه ایـن بیانیه از وقوع درگیری در چنین وسعتی آن هم نزدیکی کابل، اظهار شگفتی شده و آمده «اکنـون مسئولیـن نهادهای امنیتـی مـا بایـد پـاسخگو باشند.»

همزمان مقام‌های پولیس گفته‌انـد کـه با وجود درخواسـت نیروهـای کمکی از کابل، بـرای ساعت‌ها کمکی دریـافت نکرده‌اند و با اتـمام مهمات پوستـه‌های نظامی بـه دست نیروهای طالبان افتـاده اسـت.

بـه گفته اعضای شورای ولسوالی جلریز طی ایـن درگیری‌هـا حدود ۳۰ سرباز کشته و از سرنوشت ده‌ها نفر دیگر هم خبـری در دسـت نیست.

آن‌ها می‌گویند طـی دور روز درگیری ۱۱ پوسته امنیتی پولیس بـه دست طالبان افتـاده اسـت.

همزمان «محمد محقق»، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در اطلاعیه‌ای از تـأخیر در اعـزام نیروی کمکی بـه جلریز انتقاد کرد و خواسـتار تحقیق و تفحص در ایـن باره شده اسـت.

آمـار سربازان کشته شـده در اطلاعیه محقق ۲۲ نفر برآورد شـده اسـت.

در گزارش‌های محلی آمده کـه مهاجمان پرچم‌های سیـاه و سفیـد در دست داشتـه‌انـد و در مواردی پس از کشتـن و یـا بـه اسارت گرفتن سربـازان، آن‌ها را گردن زده یـا مثله کرده‌اند.

آمـار تلفات نیروهای امنیتی هـم در گزارش‌های محلـی بسیـار بالاتـر از آمـارهای رسمی اعلـام شـده اسـت.

منابع اطلاع رسانی نـزدیک بـه طالبان هـم مدعی شده‌اند روز جمعـه موفـق بـه تصرف هفت پوسته نظامـی در ولسوالی جلریز و کشتـن ۳۰ پولیس در ایـن منطقه شده‌اند و همچنین یـک هلی‌کوپتر حامل نظامیان کمکی را هـدف قـرار داده‌اند.

ولسوالـی جلریز در غـرب کابل واقع شده و تنـها ۶۰ کیـلومتـر از پایتخت فاصـله دارد.
کد مطلب: 33619
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل