گل هستی /عزیزه عنایت

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۴۹
گل هستی /عزیزه عنایت


             عزیزه عنایت                                                  
                  به گرامی داشت از هشتم مارچ !
  
                                گل هستی
               تو گلاب گلستانی و نشـاط روح و جانی
             توشکوهی این جهانی وفرشته ی زمانی
             شمع پرفروغ هستی زتوروشن است دایم  
             تو طلوع صبح امید,و نوای عـاشقــا نی
             که بپـروری نهال, باغ سبـز زنـد گی را
             تو شمیم صبحگاهی وهوا ی کهکشا نی
             ندهی زکف غرورت توبه بحرپر تلاطم
             که زاوج همت خویــش رۀ ازعبوردانی
             زنخست دروجودت مهرودلبری سرشتند
             که زنی ومادری توزسرشـت مهربا نــی
             دل توپرازصفااست که نظرگۀ  خدااست
             به جهــان پـر هیاهــو تو عطای آسما نـی
             تـوکه نخل زندگی را چووجود پروریـدی
             ازچه میدهند به هرجا،به تورنج زند گانی؟           
             گهی در اسارتـی تـو,وگهی به خون تپیده
             که تــوصلح جوئی وحــدیث کین نخوانـی
              گه تـرا بجرم نـاحق ببرند، سوی زنــدان
             گاهی سنگسارت کنند هـم به بهارنوجوانی
             بی توزندگی ندارد,رنگ وبوی وتازه گیها
             زمحبـت تــو با شد گل عیش جــاو یــدانی
             خوش بودکه است امروزیادوبودءازمقامت
             روز زن مبارکت بـاد ای شکوه زند گانـی
             دارد آرزو (عزیزه) بــه زنان روی گیـتی
             دایما نشـاط وهستی پایه دارو جــاویـدا نی              
                                                                  6/3/2014 -
 
کد مطلب: 26672
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل