شب قدر /نذیر ظفر

7 اسد 1392 ساعت 9:55


     شب قدر است و قدر خود بدانید
درین شب از تجــــلایش نما نید
شب قدر است و احیا کن به زاری
به پیش حضــرت اش با اشکباری
شب قدر است بگذر از خور و خواب
سحر کن شــــــــــام را با چشم پر آب
شب قدر است و قران را بسر کن
به طاعات الــــــــهی سینه تر کن
شب قـــــدر است و شام نورباران
زعرش تا فرش دارد ذکر سبحان
شب قدر است و قران گشته نازل
بخــــــوان قران تو ای آگاه عا قل
شب قدر است امشب ؛ ای خدایم
ز الطـــــــــــاف خدایی ده دوایم
شب قدر است سلطانا غریب ام
ز فضل خود بکن لطفی نصیبم
شب قدر است ای سبحان قادر
بکن رحمی به مهجوران قاصر

نوشته نذیر ظفر 
 


کد مطلب: 23482

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/23482/شب-قدر-نذیر-ظفر

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com