حزب اقتدار ملی افغانستان

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۱۵:۴۶
حزب اقتدار ملی افغانستان (National Authority Party of Afghanistan) را آقای سید مصطفی کاظمی، بعد از انشعاب از حزب وحدت اسلامی، جناح آقای اکبری، در سال ۱۳۸۳ تأسیس کرده است. مرامنامه و اساسنامه ی حزب اقتدار ملی در ۷۷ ماده تدوین شده که در مقدمه ی مرامنامه آن هیچ  یادی از اسلام و جهاد و مجاهدین نشده و نبرد میان حق و باطل، متجاوز و مدافع، مسلمان و کمونیست و ... « کشاکش های نا خواسته» و مبارزات اسلامی مردم مجاهد افغانستان برای دفاع از دین و سر زمین شان تنها « مقاومت ملی» خوانده شده است. در این مقدمه هدف از تأسیس حزب اقتدار ملی افغانستان« رساندن کشور به اعتلا و اقتدار واقعی، نهادینه شدن دموکراسی، تعمیم و غنامندی فرهنگ شهروندی» عنوان شده و برای نیل به این اهداف، استراتژی حزب در۲۰ ماده مشخص شده که در ماده اول آن به اسلام و ارزشهای آن به عنوان یک عقیده ی دینی و نه یک نظام فکری و سیاسی اشاره شده است. در این ماده به « نظام سیاسی مبتنی بر خواست و اراده ی مردم» تأکید شده و ماهیت چنین نظامی تعریف و شفاف نشده تا بتواند برای طرح هرگونه نظام سیاسی در صورت لزوم توجیه شود. با آن هم بر رسی مفاد دیگر ماده های این مرامنامه و اساسنامه نشان می دهد که این حزب،  یک حزب غیر اسلامی و سکولار است و نظام سیاسی مورد نظر آن مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی است. این مطلب را تعریف حزب اقتدار ملی، به عنوان یک « جریان سیاسی، ملی» محض، شرایط عضویت و وظایف اعضای حزب که در ماده های ۷۲ و ۷۴ تعریف شده است و مطرح کردن بعضی شعار ها و مقوله های که بیشتر توجه به جلب رضایت محافل غربی و به اصطلاح بین المللی و روشنفکری وابسته به قدرت های استکباری و بویژه امریکا دارد تا به استیفای حقوق حقه ی مردم افغانستان اعم از زن و مرد، به اثبات می رساند. علاوه بر مفاد مرامنامه و اساسنامه ی حزب اقتدار ملی، عملکرد رهبری و حضور بعضی چهره های التقاطی و منحرف از نظر فکری در هیأت رهبری این حزب، نشان می دهد که حزب اقتدار ملی از جمله ی سکولارترین و غیر مذهبی ترین احزاب سیاسی موجود  است.
کد مطلب: 217
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل