قرار داد (MTA)

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ میزان ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۴۶
متن کامل قرار داد (MTA) که بین قوای ایساف و وزرای داخله و خارجه وقت امضا شده بود
28-09-2011 
 جهت منظورات این «ترتیبات فنی نظامی» از اصطلاحات زیر به معنای که ذکر شده است، استفاده خواهد شد.
الف. «طرف‌ها» حکومت موقت و آی، اس، ا، اف، مي‌باشد.
ب. «آی، اس، ا، اف، کلیه نفرات نظامی به اضافه هواپیماهای آنان، وسائل نقلیه، و سایل نقلیه زرهی، انبارها، مسایل مخابراتی، مهمات، اسلحه، توشه و تدارکات، تجهیزات، و همچنین افراد غیر نظامی که قسمتی از این نیروها مي‌باشند، به اضافه منابع حمل و نقل هوایی و زمینی و نیروهای خدماتی را شامل مي‌شود.
ج. «حکومت موقت» سازمانی است که جزييات آن در موافقتنامه بن آمده است.
د. «واحد های نظامی» شامل کلیه فرقه های افغانی، نمایندگان مسلح و یا افرادی که به نحوی صلاحیت نظامی داشته باشند، مي‌شود، که خود شامل کلیه مجاهدین، نیروهای مسلح، گروه هایی مسلح بغیر از «پولیس» مطابق مفاد پرگراف 4- ای، مي‌باشد مفهوم «واحد های نظامی» در اینجا آی، اس، ا، اف، نیروهای ائتلافی و یا سیر نیروهای ملی شناخته شده نظامی را شامل نمي‌شود.
هـ. «نیروی پولیس» حکومت موقت به مفهوم افرادیست که رسماً از طرف حکومت موقت به عنان افراد پولیس منصوب و شناخته شده اند، و مدرک شناسايي رسمی با خود دارند، نیروی پولیس، پولیس ملی امنیتی، پولیس جنايي، پولیس که در یونیفورم اجرای وظیفه مي‌كند، پولیس راهنمايي و رانندگی، و پولیس مرزی را شامل مي‌شود.
و. خدمات حامیانه ملت مهماندار «اچ، ان، اس،» آن کمک‌های نظامی و شخصی است که توسط حکومت موقت در داخل افغانستان به آی، اس، ا، اف عرضه مي‌شود.
ز. «ناحیه مسؤوليت» (ای، او، ار) مساحتی است که در نقشه مشتمل به ضمیمه (بی) مشخص شده است.
ح. «نیروهای ائتلافی» آن عناصر ارتشی ملی ائتلاف بین المللی هستند که تحت هدایت امریکا «مبارزه با تروریسم» را در داخل افغانستان به عمل در می‌آورند. آی، اس، ا، اف، جزيي از نیروهای ائتلافی نیست.
ط. «عمل مهاجمه» به هر گونه بکار گرفتن نیروی نظامی مسلح اطلاق مي‌شود.
ی. در مورد سرباز خانه های مشخص بین طرفین توافق حاصل شده و سپس موارد توافق شده در ضمیمه (سی) ذکر خواهد شد.
5. این که پساز بر قرار شدن آی، اس، ا، اف، اعضای آن ممکن است تغییر یابد، درک شده و مورد موافقت است.

ماده 2: موقعیت نیروی کمک امنیتی بین المللی
1. ترتیبات مربوط به موقعیت آی، اس، ا، اف، در ضمیمه (آ) آمده است.

ماده 3: تهیه و تدارک امنیت و نظم و قانون
حکومت موقت واقف است که تهیه و ترتیب دادن امنیت و نظم و قانون از مسؤوليتاوست. این مسؤوليتشامل نگهداری و حمایت از یک نیروی شناخته شده پولیس است که مطابق با استاندارد های مورد قبول بین المللی و قانون افغانستان، و باحترام شمردن قوانین شناخته شده بین المللی حقوق بشر و اصول اساسی آزادی، عمل کرده و هم چنین در موقع مورد نیاز، اقدامات لازم دیگر را نیز انجام دهد.
حکومت موقت اطمینان حاصل خواهد کرد که مطابق با مفاد موافقتنامه بن کلیه واحدهای اردوی افغانی تحت کنترول و فرمان او مي‌باشند. حکومت موقت موافقت مي‌كند که کلیه واحدهای نظامی واقع در کابل، در تاریخ 22 دسامبر 2001 و یا هر چه زود تر پس از این تاریخ به سرباز خانه های مشخص شده که جزييات آن در ضمیمه (سی) آمده است، منتقل خواهند شد. این واحد ها بدون موافقت قبلی حکومت موقت و قبل از آنکه ریاست حکومت موقت، فرمانده آی، اس، ا، اف، را آگاه نموده باشد، این سربازخانه ها را ترک نخواهد کرد.
حکومت موقت از جرای هر گونه عمل مهاجمانه ای در داخل ای، او، آر، خود داری خواهد نمود.
یک گروه مشترک همکاری (جی، سی، بی،) در فواصل معین جلساتی تشکیل خواهد داد. جی، سی، بی از تعدادی از مامورین مشخصی از حکومت موقت، و نمایندگان عالیرتبه آی، اس، ا، اف، متشکل خواهد شد. منظور از تشکیل جی، سی، بی، آنست که مسائل فعلی و آینده را مورد بحث قرار داده و اشکالاتی را که ممکن است پیش آمده باشد، برطرف نماید.

ماده 4 بکار گرفتن آی، اس، ا، اف.
یو، ان، اس، سی، آر، 1386 برقراری یک نیروی بین المللی را که در حفظ امنیت ای، او، آر به حکومت موقت کمک نماید، برای مدت شش ماه تصویب مینماید. حکومت موقت اگاه بوده و موافقت دارد که آی، اس، ا، اف، یک قوای بین المللی است که با تصویب یو، ان، اس، سی، ار، 1386 برقرار شده است، و ممکن است از واحدهای زمینی، هوایی و دریايي جامعۀ بین المللی تشکیل شود.
حکومت موقت آگاه بوده و موافقت دارد که فرمانده آی، اس، ا، اف، میتواند بدون هیچ دخالت و اجازه ای، هر اقدامی را که به قضاوت او لازم و مناسب باشد، از جمله استفاده از نیروی نظامی، جهت حفاظت آی، اس، ا، اف، و ماموریت آن انجام دهد.
حکومت موقت آگاه بوده و موافقت دارد که آی، اس، ا، اف، آزادی کامل و بلا مانع دارد که در سراسر خاک افغانستان و فضای هوايي آن حرکت نماید. آی، اس، ا، اف، استفاده از مناطق و تسهیلاتی را که برای اجرای مسؤوليت‌های حامیانه، تعلیماتی، و یا عملیاتی خود به آنها احتیاج داشته باشد، با هر میزان اطلاع قبلی که ممکن باشد، با موافقت حکومت موقت انجام خواهد داد.
فرمانده آی، اس، ا، اف، مجاز است که با مشورت با حکومت موقت، قوانین مناسبی را جهت کنترول و تنظیم رفت و آمد وسائل نقلیه زمینی نظامی در سراسر آی، او، آر، انتشار دهد.
آی، اس، ا، اف، حق خواهد داشت که از هر گونه تجهیزات و خدماتی که لازم داشته باشد استفاده نماید، تا بتواند حد اکثر قدرت ارتباطی خود را بکار گیرد. بهمین منظور، همچنین مجاز خواهد بود که از طیف کامل نیروی مقناطیسی برق بصورت مجانی و نا محدود استفاده نماید. در اجرای این حق، آی، اس، ا، اف، کوشش خواهد کرد که با حکومت موقت همکاری نموده و احتیاجات آنرا در نظر گیرد.

ماده 5: وظایف رویت شدنی آی، اس، ا، اف.
آی، اس، ا، اف، یک سلسله وظایفی را در کابل و نواحی اطراف آن، در حمایت از ماموریتش تقبل خواهد کرد. آی، اس، ا، اف، تا حد اکثر امکان سعی خواهد کرد که با حکومت موقت هماهنگی کرده و احتیاجات و نیازمندیهای آن حکومت را در نظر گیرد.
با موافقت متقابل بین فرمانده آی، اس، ا، اف، و حکومت موقت، آی، اس، ا، اف، ممکن است:
الف: با حکومت موقت در توسعه ساختمان آینده امنیت همکاری نماید.
ب: حکومت موقت را در بازسازی یاری نماید.
ج: احتیاجات آینده نیروهای امنیتی افغانستان را تشخیص داده و در ترتیب دادن دوره های تعلیماتی کمک نماید.
آی، اس، ا، اف، با هر کدام از رهبران سیاسی، اجتماعی، و دینی که لازم باشد، ارتباط بر قرار مي‌كند تا اطمینان داشته باشد که حساسیتهای دینی، نژادی، و فرهنگی افغانستان مورد احترام کامل آی، اس، ا، اف، مي‌باشند.

ماده 6: شناسايي
افراد آی، اس، ا، اف، به یونیفورم ملبس بوده و در صورتی‌که دستور گرفته باشند، در حمل، سلاح مجاز مي‌باشند افراد پولیس در حین انجام وظیفه، بوسیله یونیفورم مخصوص و یا نوع دیگری از علامات مشخص کننده به آسانی قابل شناسايي خواهند بود. در صورت صدور اجازه از طرف حکومت موقت، این افراد میتوانند اسلحه با خود داشته باشند.

ماده 7: تغییر کننده نهايي
فرمانده آی، اس، ا، اف، مقام نهايي تغییر کننده این موافقتنامه فنی نظامی مي‌باشد.

ماده 8: خلاصه
منظور از تعهدات و مسؤوليت‌هایی که در این «ترتیبات» ذکر شده است، به قرار زیر است:
الف: ایجاد حمایت لازم و ترتیبات فنی به نحوی که آی، اس، ا، اف.
ب: تعیین مسؤوليت‌های حکومت موقت در رابطه با آی، اس، ا، اف.

ماده 9: تدارکات نهايي
نسخه گواهی شده این موافقتنامه فنی نظامی به زبانهای دری و پشتو تهیه خواهد شد. جهت تفسیر، نسخه انگلیسی این موافقتنامه فنی نظامی معتبر شناخته مي‌شود.

ماده 10: به مرحله اجرا در آمدن
این «ترتیبات» پس از امضای طرفین به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

ضمایم
أ‌. ترتیبات مربوط به موقعیت نیروی کمک امنیتی بین المللی.
ب‌. نقشه ناحیه مسؤوليت.
سی: سربازخانه های مشخص شده.

ضمیمه:
ترتیبات مربوط به موقعیت نیروی کمک امنیتی بین المللی
1. …
2. …
3. …
4. آی، اس، ا، اف، و کلیه افراد کمکی آن، از جمله افراد وابسته رابطه، در مقابل هر گونه دستگیری یا بازداشت مصونیت خواهید داشت، آی، اس، ا، اف، و کلیه افراد کمکی آن، از جمله افراد وابسته رابطه که اشتباهاً دستگیر یا بازداشت شده باشند بلافاصله به مقامات آی، اس، ا، اف،تحویل داده خواهد شد … حکومت موقت موافقت مي‌كند، که آی، اس، ا، اف، و کلیه افراد کمکی آن، از جمله افراد وابسته رابطه را نمی‌تواند تسلیم یک دادگاه بین المللی با همچو به سازمان مشابه دیگری بنماید و یا به چنین محلهايي منتقل نماید مگر آن که این امر تا موافقت کشور مربوطه فرد مورد نظر باشد نیروهای آی، اس، ا، اف، به قوانین و فرهنگ افغانستان احترام خواهد گذارد.
5. بخش 2: ورود و خروج به خاک افغانستان
5. حکومت موقت آگاه بوده و موافقت دارد که آی، اس، ا، اف، و کلیه افراد کمکی آن، از جمله افراد وابسته رابطه، میتواند با استفاده از مدرک شناسايي نظامی و با اجازه مسافرت و عبور جمعی، به خاک افغانستان وارد شده و یا از آن خارج شوند.
6. حکومت موقت آگاه بوده و موافقت دارد که آی، اس، ا، اف، حق بلا مانع دارد که به فضای هوايي افغانستان وارد شود، بدون آنکه احتیاجی به کسب اجازه دیپلوماتیک از قبل داشته باشد.
بخش 3: غرامت، دعوی و پرداخت خسارت
7. آی، اس، ا، اف، از تهیه لست محتویات ویا هر گونه مدارک معمول گمرکی مربوط به افراد وسائل نقلیه، کشتی، هواپیما، تجهیزات، آذوقه و تدارکات چه در هنگام ورود و خروج و چه در هنگام عبور از خاک افغانستان، در رابطه با نیروی امنیتی بین المللی معاف خواهد بود. حکومت موقت با استفاده از کلیه راه های مناسب، حرکت افراد، و سائل نقلیه، هواپیما، و آذوقه را از طریق جاده ها و یا فرودگاه تسهیل خواهد کرد.
وسائل، نقلیه، کشتی و هواپیما هايي که در رابطه با کار این ماموریت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، احتیاج به اجازه، ثبت و یا بیمه تجارتی ندارد. آی، اس، ا، اف، از فرودگاهها و جاده ها بدون پرداخت هیچگونه عوارض، حقوق، مخارج راهداری و هزینه هايي استفاده خواهند کرد. با اینحال، آی، اس، ا، اف، ادعای معافیت از پرداخت مخارج خدماتی که در خواست کرده و دریافت کرده اند نخواهند کرد، ولی عملیات، حرکات و دسترسی ها منوط به پرداخت این مخارج نخواهد بود.
8. آی، اس، ا، اف، از پرداخت مالیات های حکومت موقت، بر در آمد و حقوق و هر گونه در آمدی که از خارج از حکومت موقت دریافت کرده باشند معاف خواهد بود.
9. آی، اس، ا، اف، و کلیه متعلقات قابل لمس و متحرک آنان که از خارج وارد افغانستان شده و یا در افغانستان خریداری شده است، از کلیه مالیاتهای شناخته شدۀ حکومت موقت معاف خواهد بود.
10. آی، اس، ا، اف، و کلیه افراد آن مسؤوليتپرداخت خسارت در مقابل هر نوع زیانی که به متعلقات شخصی و یا دولتی، در راه انجام ماموریت آی، اس، ا، اف،. وارد آمده باشد، را نخواهند داشت. ادعای خسارت یا صدمات وارده بر افراد با متعلقات حکومت موقت و یا به افراد و متعلقات خصوصی، از طریق حکومت موقت به آی، اس، ا، اف، داده خواهد شد.

بخش 4: حمایت نیرو
11. آی، اس، ا، اف، مجاز خواهد بود که بدون پرداخت عوارض گمرکی یا سایر محدودیتها تجهیزات آذوقه و تدارکات مورد لزوم خود را وارد و صادر نماید، مشروط بر این که این مواد برای استفاده آی، اس، ا، اف، و یا فروش از طریق اعضا و یا رستوران‌های متعلق به آی، اس، ا، اف، و افراد کمکی آن، از جمله افراد وابسته رابطه، باشد، موادی که به فروش میرسند، منحصراً برای استفاده آی، اس، ا، اف، و افراد کمکی آن از جمله افراد وابسته رابطه بوده و قابل انتقال به افراد دیگری نمي‌باشد.
12. آی، اس، ا، اف، مجاز خواهد بود که سرویس پست و مخابرات داخلی خود از جمله سرویس سخن پراکنی خود را بصورت مجانی اداره کند.
13. حکومت موقت تسهیلاتی را که آی، اس، ا، اف، برای اجرای ماموریت خود لازم دارد. بطور مجانی در اختیار آن خواهد گذارد. حکومت موقت آی، اس، ا، اف را در استفاده از صنایع همگانی مانند برق، اب و سایر منابعی که برای انجام ماموریت آن ضرورت دارد، به کمترین بها، کمک خواهد نمود.
14. نمایندگان مشخص شده آی، اس، ا، اف، مجاز خواهند بود که مستقیماً با ارائه دهندگان مواد و خدمات در افغانستان قرار داد بیبندند، بدون آنکه مالیات با سایر عوارض را پرداخت نمایند. چنین مواد و یا خدمات قابل فروش نبوده و مالیات نیز به آن تعلق نمي‌گيرد. آی، اس، ا، اف، میتواند افراد محلی را به خدمت بگیرد، و این افراد تابع قوانین و مقررات محلی باقی خواهد ماند. ولی افراد محلی که باستخدام آی، اس، ا، اف، در آمده اند.
الف: از طی مراحل حقوقی در ارتباط با سخنانی که ادا کرده اند، مطالبی که نوشته اند و یا اعمالی که در ارتباط با وظایف رسمی خود انجام داده اند، مصونیت دارند.
ب: از اجرای نظام وظیفه ملی و تعهدات مربوط به نظام وظیفه ملی معاف هستند.
ج: ازپرداخت مالیات بر حقوق و در آمدی که از طریق آی، اس، ا، اف، دریافت کرده اند، معاف هستند.
15. حکومت موقت گواهینامه رانندگی و سایر اجازه نامه هايي که در مورد آی، اس، ا، اف، و افراد کمکی آن، از جمله افراد وابسته رابطه، صادر گردیده است، بدون پرداخت مالیات هزینه ای برسمیت میشناسند، این گواهینامه صادره از جانب دولتهای مربوطه مي‌باشند.
بخش 5: امور پزشکی و دندانسازی
16. حکومت موقت اجاره ورود و حمل داروهای مجاز را که مورد احتیاج آی، اس، ا، اف، مي‌باشد، و یا بنام افراد معینی تجویز شده است صادر خواهد کرد.
17. حکومت موقت اطمینان حاصل خواهد کرد که نیروهای آی، اس، ا، اف، و هواپیماهای «مداوک» از جمله هلیکوپترها، درجه اول و اولویت جهت پرواز و رفت و آمد به مناطق مربوطه عملیاتی داشته و نیز اجازه نا محدود برای پرواز در فضای هوايي افغانستان دارند، تا بتوانند پاسخگوی هر نوع در خواست فوری باشند.
بخش 6: اعمال
18. اصول حفاظتی فوق به آی، اس، ا، اف، و کلیه اعضای آن، و به نیروهای حامی آی، اس، ا، اف، و کلیه نفرات آن اطلاق مي‌شود. این امر حفاظتها، حقوق و مصونیت‌های اضافی دیگری را که سایر نیروهايي که در ارتباط با آی، اس، ا، اف، فعالیت میکنند، ممکن است جداگانه با حکومت موقت و یا دولت بعدی مذاکره کرده باشند، کسر و یا باطل نمی‌نماید.
امضاء
یاد داشت:
1- جاهایی که خوانده شده نتوانست در آنجا سه نقطه گذاشته شده است.
 
  
 
 
 
کد مطلب: 15969
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل