مقام / نذیر ظفر

15 قوس 1389 ساعت 9:11


در شهر جنون وطن نمودم
رخت غم دل به تن نمودم
سنگی که حواله بر سرم بود
من جمع به پیرهن نمودم
ویرانه نشینی هم مقامیست
گر ترک گل و چمن نمودم
در مجلس نا کسان همیشه
قطع نظر از سخن نمودم
اسرار شهید چون شنیدم
صرف نظر از کفن نمودم
در عا لم روح چون رسیدم
شرم از جسدو بدن نمودم
از  روی ثری تا ثر یا
وصف سر بی بدن نمودم
تکبیر محبت توگفتم
شهد است که در دهن نمودم
هر بیت که معنی ظفر داشت
درپای غزل رسن نمودم.  نوشته نذیر ظفر 
 ۲۰۱۰/۲/۱۲ mr_zafar۴۷@hotmail.com


کد مطلب: 12852

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/12852/مقام-نذیر-ظفر

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com