شش جدی و پیامدهای ناگوار آن برای افغانستان

اوج گیری قیامهای مسلحانه علیه رژیم وابسته به شوروی و به خطر افتادن رژیم باعث شد که رهبران اتحاد جماهیر شوروی برای هم برای دستیابی به اهداف امپریالیستی و توسعه طلبانۀ خود برای رسیدن به آبهای گرم و جنوب آسیا و هم حفظ و نجات رژیم دست نشاندۀ خود به اعزام نیرو و اشغال نظامی افغانستان اقدام نماید و با بیش از 120 هزار سرباز تا به دندان مسلح و مجهز به مدرن ترین سلاح‌های ساخت اتحاد شوروی در تاریخ 6جدی/دی 1358ش، از زمین و هوا به افغانستان هجوم بیاورد.
تاریخ انتشار : شنبه ۶ جدی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۱
شش جدی و پیامدهای ناگوار آن برای افغانستان
به دنبال کودتای 7 ثور/اردیبهشت 1357ش در افغانستان به رهبری حفیظ الله امین، و روی کار آمدن کمونیست‌ها، افغانستان وارد مرحلۀ خطرناک و بحران خونینی گردید که تا کنون ادامه دارد و بیش از 4 دهه از آن می‌گذرد.
7 ثور/اردیبشهت 57 روز سیاهی بود که امنیت، آرامش، وحدت ملی و استقلال کشور را از بین برده و کشور را به میدان جنگ سرد ابر قدرتهای شرق و غرب مبدل ساخت و زمینه اشغال نظامی افغانستان را به دست ارتش سرخ
با ورود ارتش شوروی به افغانستان امنیت و ثبات افغانستان کاملا از بین رفت و جنگ بیش از پیش گسترش یافته و زمینه مداخله قدرتهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را فراهم ساخت.
اتحاد جماهیر شوروی فراهم ساخت.
اقدامات عجولانه خلقی‌ها در صدور فرمانهای کودتا چیان و به اجرا درآوردن آنها و به وجود آوردن جو ترس، ارعاب و خفقان و دست یازیدن به بگیر و ببند و دستگیر و زندانی و سر به نیست کردن افراد و چهره‌های سرشناس کشور، از هر قشر و طبقه مردم را بر آن واداشت تا دست به قیام مسلحانه علیه رژیم کودتا و دست نشانده بیگانه بزنند. با اوج گیری قیام‌های مردمی و فراگیر شدن این قیام‌ها در سراسر کشور موجودیت رژیم به خطر افتاد و خطر سقوط، آن را به شدت تهدید می‌کرد.
رفتارهای استالینی حفیظ الله امین در توسل به زور و خشونت و سرکوب و کشتار شدید مخالفان موجب شد که قیام سراسری مردم شکل گرفته و مردم از همه ولایات علیه رژیم، سر به شورش و طغیان برآوردند و موجودیت رژیم را به خطر بیاندازند.
اوج گیری قیامهای مسلحانه علیه رژیم وابسته به شوروی و به خطر افتادن رژیم باعث شد که رهبران اتحاد جماهیر شوروی هم برای دستیابی به اهداف امپریالیستی و توسعه طلبانۀ خود و رسیدن به آبهای گرم و جنوب آسیا و همچنین برای حفظ و نجات رژیم دست نشاندۀ خود به اعزام نیرو و اشغال نظامی افغانستان اقدام نمایند و با بیش از 120 هزار سرباز تا به دندان مسلح و مجهز
تجاوز ارتش شوری به افغانستان و اشغال نظامی کشور استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را با خطر مواجه ساخت و این باعث شد که مردم سلحشور، استقلال طلب و بیگانه ستیز افغانستان در مقابل نیروهای متجاوز دست به تفنگ برده و برای بیرون راندن اشغالگران وارد جنگ مسلحانه شوند و در این راه خسارتهای جانی و تلفات انسانی بسیاری را متحمل شوند.
به مدرن ترین و مرگبارترین سلاح‌ها در تاریخ 6جدی/دی 1358ش، از زمین و هوا به افغانستان هجوم بیاورد.
یورش ارتش سرخ شوری به افغانستان و اشغال نظامی کشور و به تعقیب آن کشته شدن حفیظ الله امین و به قدرت رسیدن ببرک کارمل نه تنها به کاهش خشونت‌ها و قیام‌های مردمی کمک نکرد بلکه موجب گسترش خشونت و فراگیر شدن قیام ملی و مردمی علیه قشون سرخ شوروی و دولت دست نشاندۀ آنها گردید و زمینه را برای مداخله قدرتهای دیگر فراهم ساخت.
لشکر کشی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان پیامدهای ناگواری برای کشور و مردم افغانستان داشت و افغانستان را وارد مرحلۀ خطرناک و تاریکی گرداند.
از لحاظ سیاسی؛ با ورود ارتش سرخ شوروی به افغانستان استقلال و تمامیت ارضی افغانستان به کلی از بین رفت و افغانستان رسما به یک کشور اشغال شده در آمد.
از لحاظ امنیتی؛ با ورود ارتش شوروی به افغانستان امنیت و ثبات کشور کاملا از بین رفت و جنگ بیش از پیش گسترش یافته و زمینه مداخله قدرتهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را فراهم ساخت. مردم و شخصیتهای ملی و مذهبی مخالف اشغال کشور و رژیم کمونیستی حاکم بر کابل برای ثمر دهی و سازمان دهی بهتر قیام‌ها علیه رژیم دست نشانده شوروی به فکر تشکیل گروه‌ها و احزاب سیاسی و نظامی بیفتند و تصمیم گرفتند احزاب مختلف تشکیل گردد تا جنگ را علیه اشغالگران به پیش ببرند.
پس از پیدایش احزاب مختلف در ایران و پاکستان جبهات جنگ گسترش یافته و شعله‌های سوزان جنگ فروزانتر گردید و کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای با حمایت مالی و تسلیحاتی گروهای جهادی وارد منازعه افغانستان گردیدند و کشور رسما به میدان نبرد جنگ سرد میان دو ابر قدرت غرب (پیمان ناتو) و ابرقدت شرق، (پیمان ورشو) تبدیل گردید. و در نتیجه کشورهای عضو پیمان ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا برای به شکست کشاندن اتحاد جماهیر شوروی وارد معرکه گردیدند.
از لحاظ اقتصادی؛ با اشغال نظامی افغانستان از سوی ارتش اتحاد جماهیر شوروی، آتش
با روی کار آمدن خلقی‌ها در افغانستان و به تعقیب آن تجاوز نظامی شوروی به افغانستان آزادی‌های اجتماعی به شدت محدود گردید و جو اختناق و سرکوب برکشور حکم فرماشد و هزاران نفر از تحصیل کرده‌ها، شخصیتهای روحانی و مذهبی، شخصیت‌های ملی و افراد متنفذ و سرشناس کشور دستگیر و سر به نیست گردیدند و از این ناحیه نیز خسارات جبران ناپذیری بر کشور وارد گردید.
جنگ سراسر کشور را فراگرفت و با مداخله قدرتهای دیگر شعله ورتر گردید و گسترش جنگ، اقتصاد نوپا و ضعیف افغانستان را نابود ساخت. در نتیجه جنگ زیر بنای های کشور تخریب گردیده و کارخانه‌ها تعطیل و تولیدات ملی به صفر نزدیک شد و توسعه و پیشرفت و طرح‌های اقتصادی برای رشد و توسعه افغانستان، متوقف گردید.
از لحاظ فرهنگی؛ با اشغال افغانستان به دست شوروی معارف افغانستان نیز صدمات زیادی دید و مکاتب و مدارس در اکثر ولایات تعطیل گردید. بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی آواره و یا شهید گردیدند.
از لحاظ انسانی؛ تجاوز ارتش شوری به افغانستان و اشغال نظامی کشور، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را با خطر مواجه ساخت و این باعث شد که مردم سلحشور، استقلال طلب و بیگانه ستیز افغانستان در مقابل نیروهای متجاوز دست به تفنگ برده و برای بیرون راندن اشغالگران وارد جنگ مسلحانه شوند و در این راه خسارتهای جانی و تلفات انسانی بسیاری را متحمل شوند.
تجاوز شوروی میلیونها آواره، و صدها هزار شهید و هزاران مجروح و معلول برجای گذاشت و خسارت‌های انسانی جبران ناپذیری را بر مردم افغانستان وارد نمود.
از لحاظ اجتماعی؛ با روی کار آمدن خلقی‌ها در افغانستان و به تعقیب آن تجاوز نظامی شوروی به افغانستان آزادی‌های اجتماعی به شدت محدود گردید و جو اختناق و سرکوب برکشور حکم فرماشد و هزاران نفر از تحصیل کرده‌ها، شخصیتهای روحانی و مذهبی، شخصیت‌های ملی و افراد متنفذ و سرشناس کشور دستگیر و سر به نیست گردیدند و از این ناحیه نیز خسارات جبران ناپذیری بر کشور وارد گردید.
از لحاظ وحدت ملی؛ کشور افغانستان پس از اشغال افغانستان روی آرامش به خود ندیده و وحدت ملی کشور نیز خدشه دار گردید. فتنه و اختلاف همه جا را فراگرفت و مردم به گروه‌ها و احزاب مختلف و متخاصم تقسیم گردیدند و این امر موجب شعله ور شدن آتش جنگ داخلی گردید که با دخالت کشورهای دیگر این جنگ تداوم یافته و کشور متحد ویکپارچه افغانستان جولانگاه گروهها و جناح‌های متخاصم گردید. که این وضعیت اسف بار تا کنون ادامه داشته و امید چندانی به خاتمه یافتن آن وجود ندارد.
کد مطلب: 95075
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل